کدام کشور رکورددار مرگ در اثر خودکشی، اعتیاد و مصرف الکل است؟

گروه ویدئو الف،   3980322099

آمریکا رکورددار مرگ در اثر خودکشی، اعتیاد و مصرف الکل است .

عناوین مرتبط

آخرین عناوین