• صاحب امتیاز: احمد توکلی

  • مدیرمسئول و سردبیر: بیژن مقدم

  • آدرس: تهران، انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، ابتدای خیابان شهید صارمی، بن‌بست کرمانشاهی، پلاک ۲، طبقه ۳

  • کدپستی: ۱۴۵۴۱-۱۵۹۸۶

  • تلفن: ۸۸۹۳۷۵۷۰ (۲۱) ۹۸+ ۸۸۹۴۲۱۵۰ (۲۱) ۹۸+

  • دورنگار: ۸۸۹۴۱۶۸۷ (۲۱) ۹۸+

  • رایانامه: alef.ir @ info