جرایم روز انتخابات کدامند

گروه سیاسی الف،   3981202019

جرایم و تخلفات همیشه مسائلی بوده است که مردم و نامزدها و مسئولان همیشه از آن صحبت کرده‌اند و تمام تلاش در سالهای گذشته در جهت به حداقل رساندن تخلفات بوده است.

به گزارش مهر، یازدهمین دوره انتخابات مجلس از ساعتی پیش به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

جرایم و تخلفات همیشه مسائلی بوده است که مردم و نامزدها و مسئولان همیشه از آن صحبت کرده‌اند و تمام تلاش در سال‌های گذشته در جهت به حداقل رساندن تخلفات بوده است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فصل هفتم به جرایم روز انتخابات و نحوه رأی گیری پرداخته است.

در همین رابطه در فصل هفتم قانون انتخابات آمده است:

فصل هفتم- جرایم و تخلفات

ماده ۶۶- علاوه‌بر جرایم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:

۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامه کسی‌که حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.

ماده ۶۷- تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به‌نظر رئیس قوه‌قضاییه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.

در رابطه با مجازات هم در ماده ۷۵ قانون انتخابات آمده که مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۵»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا سه ماه حبس [۲۷] یا یک میلیون تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۶- مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا ۳ میلیون تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد [۲۸] انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا دو سال و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۷- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١۶» ماده (۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده (۶١٧) قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۷۸- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٧» ماده (۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (۴٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد، از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.

ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (۵٧) و (۵٨) پرداخت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

ماده ۸۱- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (۵٩) و تبصره «٢» آن، حبس از سه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (۵٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (۵٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (۶١) از یکصد هزار تا ۲ میلیون ریال جزای نقدی است. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (۶١) استنکاف نمایند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.

ماده ۸۳- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (۶٤)، علاوه‌بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون تا ۵۰ میلیون ریال می‌باشد. درصورتی‌که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۸۴- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون ریال جزای نقدی است.

ماده ۸۵- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (۶۵) جزای نقدی از ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال است.

ماده ۸۶- در تمامی مواردی‌که مرتکبِ هریک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

پربحث‌های هفته

 1. اصرار بر تحقیر ایران در ماجراي واکسن کرونا !

 2. اين فريبكاری برای مجلس يازدهم جواب نمی دهد!

 3. عروسی میلیاردی به سبک سیندرلا در لواسان!

 4. تاملی در نامه موسوی خوئينی‌ها

 5. مغالطه عجیب تاجگردون درباره «شیشه کثیف و دستمال تمیز» 

 6. توکلی: یقه سفیدها در حال نابود کردن کشور هستند/ مجلس، تصمیم‌گیری دشواری را درباره تاجگردون پیش روی خود دارد

 7. جهانگیری: رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات تایید کارنامه اقتصادی دولت روحانی بود/ ۳.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

 8. دوره آموزشی سربازی ۲ ماهه شد

 9. ازدواج دختر سردار سلیمانی با فرزند مقام ارشد حزب‌الله لبنان

 10. اگر خوب نشم، می‌کشمت!

 11. جنگنده تهاجمی پیشرفته «قاهر۳۱۳» چه پیامی به آمریکا و روسیه داد؟

 12. حمله به حشد شعبی؛ زنگ خطر فتنه داخلی درعراق

 13. تهیه طرح تغییر الگوی سهمیه بندی بنزین در مجلس/ اختصاص سهمیه بنزین به خانواده به جای خودرو

 14. معجزه ای که اتفاق نیفتاد!

 15. مرامنامهٔ انقلابیون ساده انگار ...

 16. جزئیات جدید بسته حمایت ازمستاجران/چرا سقف اجاره ۲۵ درصد تعیین شد؟

 17. سیروس گرجستانی درگذشت

 18. پایان داستان غم انگیز زم

 19.  ردپای زنگنه در هپکو به نقل از نماینده تهران/ وزارت نفت: بیژن زنگنه از سال ۸۵ بازنشسته است  

 20. مجلس «مچ‌گیری» نکند،‌ دولت هم «وظیفه» ‌اش را انجام دهد

 21. تخریب ویلای لوکس داماد شمخانی

 22. عیار ناکارآمدی دولت الکترونیک؛ بلاتکلیفی صدور ۱۰ میلیون کارت ملی

 23. حکم یک دادگاه آمریکایی: محموله نفتکش‌های ایرانی که به ونزوئلا رفته بودند، مصادره شود

 24. کرونا هنوز تنوره می‌زند/ فکری هم به حال جامعه پزشکی کنید

 25. روحانی: زمان دعوای سه قوه نیست/ ماسک زدن از ۱۵ تیر الزامی می‌شود/ سال ۹۹ سخت‌ترین سال از لحاظ فشار اقتصادی است

ابر آروان

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های دیروز

   پربحث‌های هفته

   1. اين فريبكاری برای مجلس يازدهم جواب نمی دهد!

   2. تاملی در نامه موسوی خوئينی‌ها

   3. مغالطه عجیب تاجگردون درباره «شیشه کثیف و دستمال تمیز» 

   4. توکلی: یقه سفیدها در حال نابود کردن کشور هستند/ مجلس، تصمیم‌گیری دشواری را درباره تاجگردون پیش روی خود دارد

   5. ازدواج دختر سردار سلیمانی با فرزند مقام ارشد حزب‌الله لبنان

   6. جنگنده تهاجمی پیشرفته «قاهر۳۱۳» چه پیامی به آمریکا و روسیه داد؟

   7. مرامنامهٔ انقلابیون ساده انگار ...

   8. پایان داستان غم انگیز زم

   9. مجلس «مچ‌گیری» نکند،‌ دولت هم «وظیفه» ‌اش را انجام دهد

   10. روحانی: زمان دعوای سه قوه نیست/ ماسک زدن از ۱۵ تیر الزامی می‌شود/ سال ۹۹ سخت‌ترین سال از لحاظ فشار اقتصادی است

   11. رهبر انقلاب: تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است/ امنیت گزارشگران فساد را حفظ کنید

   12. احیای چپ رادیکال به روایت قوچانی/سناریوی جدید درباره مرگ قاضی منصوری/محسن رضایی نامزد انتخابات ۱۴۰۰ می‌شود؟

   13. جزئیات «تایید اعتبارنامه تاجگردون» در کمیسیون تحقیق

   14. حل مشکلات حمل‌ونقل عمومی تهران با «هل دادن»مدیران شهری!

   15. درخواست تاجگردون از هیئت رئیسه مجلس/افزایش عجیب قیمت سکه/ انتقادات تند کرباسچی از اصلاح‌طلبان/ پشت‌بام‌خوابی واقعاً وجود دارد؟

   16. واکنش حسین شریعتمداری به نامه خوئینی‌ها؛ از کجا دیکته شده بود؟

   17. محسن رضایی: سیاست‌های لیبرالی این دولت، پول ملی را از خاصیت انداخته/ خوئینی‌ها، آدرس غلط داده است

   18. عبدی: موضوع تحول خواهی ساختارها هستند نه افراد / سه نهاد در خط مقدم برای ایجاد تحول

   19. سخنگوی قوه قضائیه: روح‌الله زم به اعدام محکوم شد/ دریافت تصویر منتسب به جنازه قاضی منصوری/ حسن رعیت بازداشت است

   20. واعظی: روحانی به امور اجرایی تسلط کامل دارد/ در ماجرای ملک جماران به رئیس‌جمهور، جفا شد/ تحولات اخیر در بازار ارز موقت است

   21. جایگاه ایران در آینده جهان 

   22. واکنش ربیعی به نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس به رئیس جمهور

   23. انتقاد از مسوولان، اعتراض به ‌نظام جمهوری اسلامی نیست

   24. چرا مسئولان در جمهوری اسلامی از مردم فاصله گرفتند؟/ ماجرای محاجّه با محسن قرائتی بر سر سفر لاکچری هادی غفاری

   25. پالس‌های روحانی باعث گستاخی اروپا و قطعنامه شورای حکام شد؟!

   آخرین عناوین