بامیلو

علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

محمود رستم خانی،، گروه اقتصادی الف،   3960718180
علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

جنس رخداد های مترقبه بر خلاف رخدادهای غیر مترقبه از نوع قابل پیش بینی هستند . رخدادهای قابل پیش بینی از آن جهت مهم هستند که قابل پیش گیری، هدایت و برنامه ریزی هستند . بسته به ابعاد آن ، از منظرهدایت و مهار در مسیر، دربازه فرآیند زمانی ، با اعمال نسخه ی برنامه ای ،از قابلیت مدیریت جامع بر ارکان ، برخوردارند . رخدادهای موصوف از نوع رویدادهای مستحدثه ای هستند که فعلیت آنها ، با فاعلیت ساده و مرکب از نوع داخلی و یا با فاعلیت پیچیده از نوع خارجی ، درمواجهه با حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران، گریز ناپذیر شده است .


توجه دقیق به علت حدوث فعلیت رخدادی های گریز ناپذیر ، نمایانگر آنست که در ظرف زمانی و مکانی مشخص ، علل فاعلی خارجی با مدیریت به هنگام و یا علل فاعلی داخلی با هدف خیرخواهانه و عملکرد ناشیانه وجاهلانه ، با تحمیل نظرات فاقد پشتوانه علمی و اجرایی خود ، چالشهای جدیدی را پدیدار و آحاد جامعه در معرض را در بوته آزمایشی سختی قرار داده اند .


قریب بالاتفاق رخدادهای نامیمون که از آن به علل فاعلی داخلی - خارجی مزاحم یاد می شود، در زمان فعلیت وحدوث ، باعث ایجاد تنش مقطعی وموضعی شده اند که برخی در مسیر فاعلی درست هدایت و برخی دیگر در مسیر تزاحم باقی مانده اند . تجربه نشان میدهد که عملکرد مواجهه گرایانه با آنها ، علیرغم سادگی و زود گذاربودنشان ، گاهی موفق و بعضا" نا موفق بوده است .


بعلاوه بررسی تاریخی رخدادهای پیچیده فاعلی خارجی گواه بر آنست که تنش زائی و معیوب سازی روند سیستم فاعلی از نوع ایجاد شوکهای تاثیر گذار ، وقتی موثر بوده که نظام مدیریتی کشور با انفعال در مقابل تنش ها ، برنامه ی مدونی از جنس آمادگی ساختاری نداشته ، در روند مدیریت آسیبهای ناشی از رخدادهای پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی ، از دست برتر برخوردار نبوده است . بدیهی است وقتی فعلیت های فاعلی از نوع فاعلیت های پیچیده ی داخلی و خارجی ، با نگاه مدبرانه و عملگرایانه در زمان مقتضی و در مسیردرست هدایت نشوند و یا از آنها بعنوان فرصتهای بالنده ، در جهت تقویت مسیر دلخواه استفاده نگردند ، مجموعه عوامل موجود ونا متناجس ، تبدیل به چالش هایی خواهند شد که بلع و دفع آن سخت ویا غیر ممکن خواهد شد .


همچنین هرگاه ، معلولیت های ناشی از فعلیت های مزاحم با درصد های مختلف ، در چرخه نظم مطلوب ، بعنوان علل معیوب و فاکتور تاثیر گذار ظاهر شوند و فرآیند فاعلیت در مسیررا ، رخ به رخ، با چالشهای اساسی متاثر نمایند ، هجمه ای بر سیستم وارد خواهد نمود که مسئولین جامعه در معرض ، با ناتوانی و یا با ادعای توان ، از مقابله در پاسخ گویی به چالشها عاجز خواهند شد .


در چارچوب نگاه ملی و مدل ارزیابی عملکرد ، نتایج بدست آمده از بررسی بالینی رخداد های کوچک و بزرگ کهنه و جدید منتهی به چالشها با چاشنی استشمام بوی بحران ، نشان میدهد میزان اقدامات مدیریتی همسو درطول مسیرو مدت زمان درخور ، از کفایت لازم پایش در ورودی ها ، برنامه ریزی عملیاتی و عمل مناسب ومتناسب برخوردار نبوده ، مدیران اجرایی رده بندی شده ، در فقدان نظام ساختاری مهار چالشها و بحرانهای ریز و درشت ، با گمان سامان یابی فعالیتها در چارچوب پست های اجرایی و نه در چارچوب نظام متکی به برنامه ، مدیریت پیوسته و بدنه کارشناسی ماندگار ، مسئولیت ها را به مدیران و بدنه کارشناسی ناپیوسته ای سپرده اند که متاسفانه ، رخدادهای موجود برآیند چالشهای متاثر از اقدامات جمعی آنان ، در برهه های مختلف است .


فلسفی بودن بسیاری از علل فاعلی مزاحم داخلی و خارجی ، برخورداری از مهارت فنی و تجربی در طول زمان فعلیت علل فاعلی مزاحم ، غیر وابسته بودن ارکان فکری و اجرایی متخصصین رصد و برنامه ریزی چالشها ، به جریانات سیاسی و دسته بندی های منفعتی و نیز تقید به پایداری ارکان نظم فاعلی موثر در مسیر ، نه تنها با تغییرات بی منطق ، احساسی و باندی متکی به جهت گیری های غیر ملی و دسته بندی های سیاسی ، هم ذات نیست بلکه از ماهیتی برخورداراست که عمل خلاف آن ، کشوررا در مرز هشدار قرار داده ، منجر به درهم تنیدن ماهیت ها خواهد شد . 
امروز در کشور ما چالش های اساسی و کهنه ی ناشی از عملکرد فاعلی مزاحم ، با منشاء خارجی و داخلی ، بعضا" تبدیل به معلولیت های قابل درمان زمان پذیر و برخی تبدیل به معلولیت های درمان پذیر سخت ، با تلقی غیر بازگشت پذیر شده اند که توجه جدی از نوع احصاء و یافتن راه حلی متین ، در قالب ساختاری آگاهانه و علمی برای برون رفت از چالشها ضروری است .


با نظری اجمالی به عملکرد دورهای مختلف مدیریتی با نگاه ملی ، کاملا" می توان براین باور صحه گذاشت که مدیران کشور درکلیه سطوح مورد انتظار ، از ارزیابی نتیجه عمل منتج به علل فاعلی خود در ایجاد چالشهای کوچک و بزرگ و نیز مدیریت ناشی از علل فاعلی خارجی منجربه تزاحم اساسی در فرآیند مدیریت مطلوب ، ناتوان بوده اند . هم اکنون با پرداختن علمی ، به شناخت چالشهای رودررو و پرداخت آنها در قالب مشخص ، می توان به قاطعیت اذعان نمود که عمده ترین علت برون داد چالشهای موجود ، متاثر ازعلتهای فاعلی بدون ارزیابی نتیجه ، علل داخلی ناشی از فاعلیت های ساختگی ، عامدانه ، ناشیانه، جاهلانه ، موروثی و نیز عاملیت مغرضانه علل و عوامل خارجی است که در سیمای اجتماعی و اقتصادی ایران ، تبدیل به چالشهای صلب ، ماندگار ، هویت شکن و غیر قابل حل ، توام با یاس ناشی از توانمندی حل آنها ،حتی درسطح متخصصین شده است .


حذف ویا جابجایی افراد با تجربه از گردونه مدیریت استراتژیک با عدم نگاه ملی و منافع راهبردی ، معطل گذاشتن پست های کلیدی ، انتصابات نا متناسب با شغل درچرخه مناصب مهم ، ورود افراد بدون تخصص و تجربه مکفی در مسئولیت های کلیدی که فاعلیت آنها متکی به پایش ، برنامه ریزی و عمل خردمندانه در تراز ملی است از جمله علت العللی است که در متکثر شدن تزاحم ها در سطح واندازه تصمیمات متخذه نه تنها نقش ویرانگری ایفا نموده بلکه سازماندهی مجدد آن با توجه به تضیقات رودرو مشکل می نماید .


راستی چه باید کرد . آیا با توجه به چالشهایی که ذاتا" و ماهیتا" می توانستند با عمل به هنگام و از سر مسئولیت پذیری ملی تبدیل به معلولیت های اساسی و غیر اساسی نشده و در تراز چالشهای اساسی در سطح مرز بحران قرار نگیرند ، می توان از دستور العمل شفابخشی سخن گفت که علیرغم صعب العلاج بودن ، پر هزینگی ، و زمان دار شدن آنها ، نتایجی مطلوبی در بازه زمانی مشخص ، پدیدار گردد که در سطح ملی به پدیده ای شگرف و شگفتی تاثیر گذاردر مناسبا ت اجتماعی و اقتصادی بدل گردد .


به نظرم بحث در باره راه حلها ، بدون توجه به بحران مدیریت تخصصی – تجربی ناپیوسته مورد قبول و یا مدیریت غیر تخصصی – تجربی پیوسته ویا ناپیوسته غیر قابل قبول برای مدیریت پیوسته بحران از اساس غیر منطقی ، غلط و اشتباه راهبردی خواهد بود . زیرا اتکاء مسئولین تراز اول کشور به تصمیمات پیچیده وسخت افراد تازه کار و غیر مجرب ، نه تنها چاره ساز نبوده بلکه با ورود متکثر به چرخه باطل فقدان توانمندی ارزیابی نتیجه ناشی از فاعلیت نا صواب ، باعث تشدید علل تزاحمی در سلسله علل فاعلی در چرخه معیوب فعلیت ها خواهد شد .


متاسفانه از آنجاییکه چالشها ی موجود ، علاوه بر اختصاصات موصوف تبدیل به معضلات عمیق ، اساسی ، حجیم و زمان دار در جامعه شده و نمود آن در برخی موارد نا گوار وآزاردهنده می باشد ، ضرورت دارد مسئولان با جلب حمایت بی دریغ همه مسئولین نظام ، فارغ از بروکراسی اداری ، با نگاه ملی و منافع راهبردی ، در دست داشتن اطلاعات بالینی و تعیین راهبرد های دقیق کارشناسی ، بکارگیری کارشناسان و متخصصان امر ، سیستمی متکی بر واقعیت با اختیارت مکفی ، در قالب ستاد - سازمان یافته ی - فرماندهی واحداقتصادی واجتماعی به مورد اجراء گذارند ، تا ضمن ایجاد فرماندهی واحد درموضوعات اقتصادی و اجتماعی از مشورت همه کارشناسان صاحب نظر با سلیقه های مختلف بهره مند گردند . این سبک از فرماندهی که زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود ، خارج از سیستم اداری موجود و با هماهنگی کلیه ارکان نظام ،انجام وظیفه و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ،موظف به اجرای دستورات هستند .


این اقدام که انشاءالله با اتکاء به خداوند متعال و حمایت قاطع مردم و مسئولین امر انجام خواهد شد ، ضمن تبیین و توجیه تصمیمات عملگرایانه درقالب ستاد فرماندهی اقتصادی - اجتماعی ، فرماندهی واحدی ، را با همت عالی متخصص نام آشنا و با تجربه بنیان گذاری خواهد کرد که با روشنگری عمومی در سطح ملی و گرد آوری و استفاده از نظرات کلیه کارشناسان صاحب نظر ، خواسته ی غریب و بعید ، سالیان دراز ملت ایران در سطح انتظارات ملی ، شدنی گردد .

این تجربه که بارها در دیگر موضوعات مهم ، قابلیت یافته ، می تواند مجددا" به قابلیتی نو و سرانجامی نیکو برای مردم شریف ایران منجر شود . ملت ایران مسلما" مستحق دریافت پاداش از هم گرایی و هم فکری صحیح مسئولین و اقدامات متناسب با آن هستند و بزودی آرامش خیال خود و فرزندانشان را با دلی گرم ، در فرآیند بهبود مستمر خواهند دید .

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

پارس نماد دادهبامیلوتجارت نیوز

پربحث‌های امروز

 1. این مومیایی رضاشاه هست یا نیست

 2. روحانی: هر روز که سرکار میروم درخیابان اول به چهره مردم نگاه میکنم، اگر مردم شاد باشند با نشاط میروم، اگر شاد نباشند میفهمم ما مشکل داریم

 3. توافق آمریکا و فرانسه بر سر برجام / ۴ شرط تازه غرب برای توافق هسته ای

 4. شاهد دستگیری مرتضوی: حکم را که پاره کرد،گرفتنش/ خانمی هی میگفت نبریدش

 5. روحانی: می گویند روحانی رای را گرفت و رفت و دیگر از ما یادش رفت؛ والله بالله اینطور نیست/ من آن وقت هم دنبال رای نبودم  

 6. وزیر بهداشت: نرخ ارز باعث افزایش قیمت دارو نشده است

 7. تلویزیون باز هم خیابان‌ها را خلوت می‌کند؟+عکس

 8. جزییات پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۹۷

 9. هشدار عراقچی به دولت در راستای آمادگی برای اقتصاد بدون برجام

 10. مرکل و ماکرون چگونه می‌خواهند برجام را نجات دهند؟

 11. روزنامه جوان: بسیاری از مردم با رفع حصر مخالفند

 12. نام‌های محبوب تهرانی‌ها

 13. روحانی: آمریکا جیره خوار دیگران است/ یک کاسب و برج‌ساز درمورد برجام حرف می‌زند

 14. سقوط جنگنده اف-۱۶ آمریکا+ عکس

 15. بازگشت به قرون وسطی  

 16. رونمایی از نسخه‌ صوتی «سمفونی مردگان»

 17. جنایت هولناک برای ۶۰ هزار تومان

 18. خطر ابتلا به «ام اس» با قرار گرفتن در نزدیکی گوسفندان 

 19. سجده شکر ستاره‌های مسلمان لیورپول بعد از گلزنی   

 20. وقتی ترامپ شوره سر ماکرون را بر می‌دارد  

 21. زیباترین عکس یک شهید برای مادرش

 22. مشاور وزیر خارجه آمریکا: برجام حفظ می‌شود و بندهای جدید به آن اضافه می‌شود

 23. ونگر: به خواست خودم نمی‌روم، آرسنال مرا مجبور کرد

 24. علی اصغر پورمحمدی قائم مقام معاون رییس صداوسیما در امور سیما شد

 25. جهانگیری: هیچ کمبودی در کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد

پربحث‌های دیروز

 1. بی‌ فرهنگی یک پورشه‌ سوار  

 2. انتقاد تند کرباسچی از شورای شهر درباره انتخاب شهردار جدید/ مردم با انبوهی از مشکلات گرفتار هستند اما این شورا با گذشت یک سال از چهار سالش هنوز نتوانسته شهردار مناسبی انتخاب کند

 3. آرامش زندگی مردم را حفظ خواهیم کرد

 4. ترامپ در دیدار با ماکرون: برجام توافقی است که هرگز نباید اتفاق می‌افتاد/اگر ایران غنی‌سازی را از سربگیرد، با مشکلات بی‌سابقه روبرو می‌شود/هر کجا در خاورمیانه مشکل هست، مقصر ایران است

 5. از هتاکی به امام معصوم تا وضعیت نابسامان کارگران معدن یورت و تعطیلات در ساحل فاضلاب!   

 6. واعظی: مردم به صورت عجیب به سکه روی آورده‌اند/ دستور رئیس جمهور درباره قیمت سکه

 7. هشدار؛ هرگز خیار گلخانه ای نخورید!

 8. فرمانده ناجا: پلیس همواره در خط مقدم جبهه مبارزه با ناهنجاری‌هاست و باید طبق قانون ماموریت خود را انجام دهد

 9. حل مشکلات اقتصادی نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است/نتوانستیم ریشه‌های واقعی تورم را بخشکانیم / اقتصاد ما هنوز آسیب پذیر است

 10. ضد و نقیض‌های کشف جسد مومیایی رضاخان + عکس

 11. فرانسه: در آستانه توافق با آمریکایی‌ها بر سر سندی درباره برجام هستیم

 12. الف گزارش می دهد؛/ رنج کشاورزان ایرانی از واردات بی رویه برنج خارجی/ چه کسی این بخشنامه را صادر کرد؟

 13. چرا مومیایی کشف‌شده در شهر ری متعلق به رضاشاه نیست؟

 14. ۷ نامزد شهرداری تهران مشخص شدند/ هاشمی رای نیاورد

 15. تغییر نظام ایران؛ از توهم تا واقعیت

 16. فروش دلار۵۵۰۰ تومانی در بازار آزاد

 17. ظریف: با خروج آمریکا دیگر تعهدی برای باقی ماندن در برجام نخواهیم داشت

 18. هاشمی: می‌دانستم جزو گزینه‌های نهایی شهرداری نخواهم بود/احتمال تغییر در لیست کاندیداها وجود دارد

 19. اغتشاش آماری در برآوردهای مركز آمار و بانك مركزی/ تصویر روشنی از بخشهای مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد

 20. خط و نشان مجدد پیروزبخت برای خودروسازان

 21. سوال از وزیر اطلاعات با عنوان «برخورد امنیتی با نخبگان»

 22. وزیر آموزش‌ و پرورش: دانش آموزان ما احساس خوبی به مدرسه ندارند

 23. مردی که برای زن شوهردار شناسنامه جعلی گرفت

 24. ماکرون: میتوانیم به توافق جدیدی درمورد ایران برسیم

 25. روحانی: قول‌های سال گذشته‌ام را به یاد دارم/ آمریکابرجام را برهم بزند بالاترین هزینه تاریخی را پرداخت خواهد کرد

پربحث‌های هفته

 1. واکنش‌ها به انتشار فیلمی از نحوه برخورد مامور زن گشت ارشاد با یک دختر/ دستور وزیر کشور/ پلیس: این رفتار مورد تایید ما نیست

 2. دفاع جانانه خانم دکتر ایرانی از نام خلیج فارس در امارات+تشکر ظریف از پزشک ایرانی +عکس

 3. هشدار جهانگیری به احمدی‌نژاد: حد خودتان را بدانید / پای نظام و رهبری ایستاده‌ایم/ بازی آمریکا را با سیاست ارزی جدید به شکست می‌کشانیم

 4. یک خطا و صد فرصت طلبی

 5. چه کسی گفت دختر خوشگله/ نماینده مجلس: ممکن است صداگذاری شده باشد، ممکن است واقعیت داشته باشد

 6. واعظی: برخی عادت کردند تمام تعطیلات خود را خارج از کشور بروند، خب نروند، ارز مسافرتی متعلق به کل ملت است/مردم اگر جایی با ارز بالاتر از 4200 تومان روبرو شدند اطلاع دهند

 7. بی‌ فرهنگی یک پورشه‌ سوار  

 8. بحران آب در ایران/سد زاینده‌رود تا پایان تیر ماه خشک می‌شود

 9. درخواست نمایندگان برای پیگیری صدای خلاف شئونات اسلامی یک نماینده مجلس + صوت و تصویر نامه

 10. رهبر کره‌شمالی: نمی‌خواهم صدام یا قذافی دیگری باشم

 11. مامور خاطی گشت ارشاد تعلیق از خدمت شد/ علی مطهری: اقتدار پلیس نباید آسیب ببیند/ ذوالنور: ناجا برای برخورد با ماموران متخلف حساسیت لازم را دارد

 12. جشن جنجالی باغ قلهک

 13. «روسی» زبان دوم مدارس شود

 14. مسئله پیچیده بحران ارزی و ناکارآمدی راه حل‌های بسیط

 15. این مومیایی رضاشاه هست یا نیست

 16. چرا رئیس‌جمهور در ارائه آمار دقت نمی‌کند

 17. انتقادات روحانی از وضعیت کشور: اگر رفتارمان با مردم از سال ۵۸ بدتر شده یعنی انقلاب مسیرش غلط است/ تک نرخی شدن ارز، تودهنی برای آمریکا در 22 اردیبهشت بود/ از سیستم فعلی ارز راضی نیستم

 18. پاسخ عجیب کلانتری به نامه معاون فراری: به دلیل وجود تنگ‌نظری‌ها به‌ناچار استعفای شما را پذیرفتم!/ چند سوال از رئیس محیط زیست

 19. یورو جایگزین دلار در ایران شد/ بانک مرکزی موظف شد نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند

 20. واکنش علم الهدی به نحوه برخورد اخیر گشت ارشاد: ناجا نباید با خطای یک مامور زیر سوال برود؛ آن هم بابت مقابله با یک منکر شرعی/ واکنش به اتفاقات جنجالی در برج سلمان مشهد

 21. نوبخت: بیشترین پول کشور صرف رفاه می‌شود/ توضیح درباره توصیف "ذخیره نظام"

 22. توضیح رییس دفتر رییس جمهور درباره اظهارات جنجالی اخیرش/ سفر حق مردم است و تعداد آن هم به همچنین

 23. احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد

 24. پیشنهاد ایران به روسیه: زبان یکدیگر را در مدارس به عنوان زبان دوم آموزش دهیم

 25. انتشار کلیپ مرکز خرید مشهد که با واکنش دادستان مشهد روبه رو شد  

پربحث‌های امروز

 1. جزییات پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۹۷

 2. هشدار عراقچی به دولت در راستای آمادگی برای اقتصاد بدون برجام

 3. جهانگیری: هیچ کمبودی در کشور برای تامین کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد

 4. پرونده کوه خواری اصفهان روی میز کمیسیون اصل 90 مجلس

 5. مسکن بازنشستگان در دستور کار سال ۹۷

 6. گول "داشتن مجوز بانک مرکزی" را نخورید!

 7. کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی

 8. میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تعیین شد

 9. تاریخ ابلاغ کاهش سود وام مسکن به بانک‌ها

 10. ربیعی: کرامت کارگر در جایی است که کالای ایرانی اعتبار داشته باشد

 11. دستور روحانی به وزیر صنعت برای حل مشکل تولیدکنندگان کفش تبریز

 12. زنگنه: آمریکایی‌ها می خواهند قیمت نفت بالا باشد

 13. جهانگیری: هیچ کمبودی در کشور برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

 14. روایت وزیر صنعت از افزایش تعرفه واردات خودرو

 15. خودروهایی که تولیدشان متوقف شد

 16. ادعای یک نماینده: می‏‎خواستند با تلاطم ارز مردم را به خیابان بکشند!

 17. استنکاف رئیس جمهور از معرفی نمایندگان خود به مجلس

 18. روایت شریعتمداری از توقف و افزایش تعرفه واردات خودرو

 19. تجمع اعتراضی سهامداران پدیده علیه عملکرد ستاد تدبیر در خراسان رضوی/ بحران پدیده در دیوان عدالت

 20. کاهش قیمت جهانی نفت

 21. جزئیات کاهش سود تسهیلات وام مسکن + میزان اقساط ماهانه

 22. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

 23. گزارش جدید سازمان برنامه و بودجه؛ رشد تعداد بیکاران در سال ۹۶ تقریباً صفر+جدول

 24. پاسخ به ۱۰ شبهه درباره کوچ از «تلگرام»/اختیارات آقای رئیس جمهور نقض شد؟

 25. ۵ مانع اصلی کسب‌وکار چیست؟

پربحث‌های دیروز

 1. واعظی: مردم به صورت عجیب به سکه روی آورده‌اند/ دستور رئیس جمهور درباره قیمت سکه

 2. حل مشکلات اقتصادی نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است/نتوانستیم ریشه‌های واقعی تورم را بخشکانیم / اقتصاد ما هنوز آسیب پذیر است

 3. الف گزارش می دهد؛/ رنج کشاورزان ایرانی از واردات بی رویه برنج خارجی/ چه کسی این بخشنامه را صادر کرد؟

 4. فروش دلار۵۵۰۰ تومانی در بازار آزاد

 5. اغتشاش آماری در برآوردهای مركز آمار و بانك مركزی/ تصویر روشنی از بخشهای مختلف اقتصاد ایران وجود ندارد

 6. خط و نشان مجدد پیروزبخت برای خودروسازان

 7. بررسی آیین‌نامه سامانه ثبت حقوق و مزایا در هیات وزیران با قید فوریت

 8. از بازار فروکش کرده دلار چه خبر؟

 9. کواکبیان: امروز دهها و صدها جمشید بسم‌ الله وجود دارد

 10. قیمت مسکن در منطقه 5 تهران/ آپارتمانهای متری 15میلیونی در جنت آباد

 11. روایت کریمی قدوسی از مدیران دولتی «باشگاه نفت و نیرو»/ پاسخ زنگنه

 12. بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز

 13. بانک مرکزی: قرار نیست نرخ ارز ثابت بماند/ سامانه نیما رقابتی شفاف ایجاد می‌کند

 14. بهترین زمان برای خرید مسکن چه ماهی است؟

 15. سود وام صندوق پس انداز مسکن کاهش یافت

 16. انتقاد از واردات ۴۰۰ میلیون دلار کره/خرید ۶۹۵ هزار تن شیر خام

 17. سیف: نباید التهاب بازار ارز را به حساب صرافی‌ها گذاشت

 18. لاریجانی با انتقاد از گزارش ناقص دولت به مجلس؛ بی‌رونقی کشور بخاطر عملکرد بانکهاست

 19. کرباسیان در مجلس: 13 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌های دولتی به فروش رفته است

 20. پنج میلیون قطعه سکه پیش فروش شد

 21. رژه میانمایه های چینی در خیابان ها

 22. کاهش 10درصدی معاملات مسکن در فروردین 97

 23. خروج ۳۰ میلیارد دلار ارز  

 24. خشکسالی روسای دوقوه را به مجلس کشاند/ آمادگی نمایندگان برای ورود به مسئله مشترکان پرمصرف 

 25. درخواست وزیر اقتصاد از بخش خصوصی

پربحث‌های هفته

 1. واعظی: برخی عادت کردند تمام تعطیلات خود را خارج از کشور بروند، خب نروند، ارز مسافرتی متعلق به کل ملت است/مردم اگر جایی با ارز بالاتر از 4200 تومان روبرو شدند اطلاع دهند

 2. مسئله پیچیده بحران ارزی و ناکارآمدی راه حل‌های بسیط

 3. چرا رئیس‌جمهور در ارائه آمار دقت نمی‌کند

 4. یورو جایگزین دلار در ایران شد/ بانک مرکزی موظف شد نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به صورت مستمر اعلام و مدیریت کند

 5. نوبخت: بیشترین پول کشور صرف رفاه می‌شود/ توضیح درباره توصیف "ذخیره نظام"

 6. احمد توکلی: تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد

 7. توکلی: دچار مشکل بی اعتمادی در مردم هستیم/ اگر مشخص شود مسئولان عالی حقوق و مزایای غیر قانونی دریافت نمی کنند، مردم به آن ها دلبسته می شوند

 8. سیف: التهابات بازار ارز با اقدام های دشمن شروع شد

 9. نمره 5 اقتصاددان به عملکرد سیف در بانک مرکزی/ استاد تاخیر در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی/بدون تسلط و برنامه بود/ اختیار کافی ندارد

 10. عاقبت بی سیاستی و بازارزدگی

 11. التهاب بازار ارز، اجناس را 50 درصد گران کرد/ وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد

 12. سیاست جدید بانک مرکزی/ ارز مسافرتی ۵۴۰۰ تومانی/ فقط یورو پرداخت می شود

 13. حضور پررنگ دلالان در بازار امروز ارز/ دلار ۵۴۶۰ تومان و یورو۶۷۴۰ تومان معامله می‌شود/عرضه سکه چند نرخی در صرافی‌ها

 14. واعظی: مردم به صورت عجیب به سکه روی آورده‌اند/ دستور رئیس جمهور درباره قیمت سکه

 15. کنایه ارزی روحانی به ترکان

 16. سیاست‌های عجیب بانک مرکزی در بازار سکه/ سیف: سکه در شرایط خاص است/ متقاضیان سردرگم

 17. ملاحظات سیاسی اجازه اصلاح ساختار اقتصادی را نداده است/ تغییر در تیم اقتصادی دولت بخصوص بانک مرکزی باید انجام شود

 18. حمایت دیده بان شفافیت و عدالت از سیاست ارزی دولت/ سیاست جدید ارزی درست و ضروری، ولی ناتمام است

 19. نرخ تورم فروردین ماه اعلام شد

 20. رشد ۲۶ درصدی قیمت مسکن در تهران + نمودار

 21. حل مشکلات اقتصادی نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است/نتوانستیم ریشه‌های واقعی تورم را بخشکانیم / اقتصاد ما هنوز آسیب پذیر است

 22. خودروی شخصی مدیرعامل ایران خودرو چیست؟

 23. دلار "گوسفند" را هم جذاب کرد!

 24. جزییات پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۹۷

 25. الف گزارش می دهد؛/ رنج کشاورزان ایرانی از واردات بی رویه برنج خارجی/ چه کسی این بخشنامه را صادر کرد؟

آخرین عناوین