علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

محمود رستم خانی،، گروه اقتصادی الف،   3960718180
علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

جنس رخداد های مترقبه بر خلاف رخدادهای غیر مترقبه از نوع قابل پیش بینی هستند . رخدادهای قابل پیش بینی از آن جهت مهم هستند که قابل پیش گیری، هدایت و برنامه ریزی هستند . بسته به ابعاد آن ، از منظرهدایت و مهار در مسیر، دربازه فرآیند زمانی ، با اعمال نسخه ی برنامه ای ،از قابلیت مدیریت جامع بر ارکان ، برخوردارند . رخدادهای موصوف از نوع رویدادهای مستحدثه ای هستند که فعلیت آنها ، با فاعلیت ساده و مرکب از نوع داخلی و یا با فاعلیت پیچیده از نوع خارجی ، درمواجهه با حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران، گریز ناپذیر شده است .


توجه دقیق به علت حدوث فعلیت رخدادی های گریز ناپذیر ، نمایانگر آنست که در ظرف زمانی و مکانی مشخص ، علل فاعلی خارجی با مدیریت به هنگام و یا علل فاعلی داخلی با هدف خیرخواهانه و عملکرد ناشیانه وجاهلانه ، با تحمیل نظرات فاقد پشتوانه علمی و اجرایی خود ، چالشهای جدیدی را پدیدار و آحاد جامعه در معرض را در بوته آزمایشی سختی قرار داده اند .


قریب بالاتفاق رخدادهای نامیمون که از آن به علل فاعلی داخلی - خارجی مزاحم یاد می شود، در زمان فعلیت وحدوث ، باعث ایجاد تنش مقطعی وموضعی شده اند که برخی در مسیر فاعلی درست هدایت و برخی دیگر در مسیر تزاحم باقی مانده اند . تجربه نشان میدهد که عملکرد مواجهه گرایانه با آنها ، علیرغم سادگی و زود گذاربودنشان ، گاهی موفق و بعضا" نا موفق بوده است .


بعلاوه بررسی تاریخی رخدادهای پیچیده فاعلی خارجی گواه بر آنست که تنش زائی و معیوب سازی روند سیستم فاعلی از نوع ایجاد شوکهای تاثیر گذار ، وقتی موثر بوده که نظام مدیریتی کشور با انفعال در مقابل تنش ها ، برنامه ی مدونی از جنس آمادگی ساختاری نداشته ، در روند مدیریت آسیبهای ناشی از رخدادهای پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی ، از دست برتر برخوردار نبوده است . بدیهی است وقتی فعلیت های فاعلی از نوع فاعلیت های پیچیده ی داخلی و خارجی ، با نگاه مدبرانه و عملگرایانه در زمان مقتضی و در مسیردرست هدایت نشوند و یا از آنها بعنوان فرصتهای بالنده ، در جهت تقویت مسیر دلخواه استفاده نگردند ، مجموعه عوامل موجود ونا متناجس ، تبدیل به چالش هایی خواهند شد که بلع و دفع آن سخت ویا غیر ممکن خواهد شد .


همچنین هرگاه ، معلولیت های ناشی از فعلیت های مزاحم با درصد های مختلف ، در چرخه نظم مطلوب ، بعنوان علل معیوب و فاکتور تاثیر گذار ظاهر شوند و فرآیند فاعلیت در مسیررا ، رخ به رخ، با چالشهای اساسی متاثر نمایند ، هجمه ای بر سیستم وارد خواهد نمود که مسئولین جامعه در معرض ، با ناتوانی و یا با ادعای توان ، از مقابله در پاسخ گویی به چالشها عاجز خواهند شد .


در چارچوب نگاه ملی و مدل ارزیابی عملکرد ، نتایج بدست آمده از بررسی بالینی رخداد های کوچک و بزرگ کهنه و جدید منتهی به چالشها با چاشنی استشمام بوی بحران ، نشان میدهد میزان اقدامات مدیریتی همسو درطول مسیرو مدت زمان درخور ، از کفایت لازم پایش در ورودی ها ، برنامه ریزی عملیاتی و عمل مناسب ومتناسب برخوردار نبوده ، مدیران اجرایی رده بندی شده ، در فقدان نظام ساختاری مهار چالشها و بحرانهای ریز و درشت ، با گمان سامان یابی فعالیتها در چارچوب پست های اجرایی و نه در چارچوب نظام متکی به برنامه ، مدیریت پیوسته و بدنه کارشناسی ماندگار ، مسئولیت ها را به مدیران و بدنه کارشناسی ناپیوسته ای سپرده اند که متاسفانه ، رخدادهای موجود برآیند چالشهای متاثر از اقدامات جمعی آنان ، در برهه های مختلف است .


فلسفی بودن بسیاری از علل فاعلی مزاحم داخلی و خارجی ، برخورداری از مهارت فنی و تجربی در طول زمان فعلیت علل فاعلی مزاحم ، غیر وابسته بودن ارکان فکری و اجرایی متخصصین رصد و برنامه ریزی چالشها ، به جریانات سیاسی و دسته بندی های منفعتی و نیز تقید به پایداری ارکان نظم فاعلی موثر در مسیر ، نه تنها با تغییرات بی منطق ، احساسی و باندی متکی به جهت گیری های غیر ملی و دسته بندی های سیاسی ، هم ذات نیست بلکه از ماهیتی برخورداراست که عمل خلاف آن ، کشوررا در مرز هشدار قرار داده ، منجر به درهم تنیدن ماهیت ها خواهد شد . 
امروز در کشور ما چالش های اساسی و کهنه ی ناشی از عملکرد فاعلی مزاحم ، با منشاء خارجی و داخلی ، بعضا" تبدیل به معلولیت های قابل درمان زمان پذیر و برخی تبدیل به معلولیت های درمان پذیر سخت ، با تلقی غیر بازگشت پذیر شده اند که توجه جدی از نوع احصاء و یافتن راه حلی متین ، در قالب ساختاری آگاهانه و علمی برای برون رفت از چالشها ضروری است .


با نظری اجمالی به عملکرد دورهای مختلف مدیریتی با نگاه ملی ، کاملا" می توان براین باور صحه گذاشت که مدیران کشور درکلیه سطوح مورد انتظار ، از ارزیابی نتیجه عمل منتج به علل فاعلی خود در ایجاد چالشهای کوچک و بزرگ و نیز مدیریت ناشی از علل فاعلی خارجی منجربه تزاحم اساسی در فرآیند مدیریت مطلوب ، ناتوان بوده اند . هم اکنون با پرداختن علمی ، به شناخت چالشهای رودررو و پرداخت آنها در قالب مشخص ، می توان به قاطعیت اذعان نمود که عمده ترین علت برون داد چالشهای موجود ، متاثر ازعلتهای فاعلی بدون ارزیابی نتیجه ، علل داخلی ناشی از فاعلیت های ساختگی ، عامدانه ، ناشیانه، جاهلانه ، موروثی و نیز عاملیت مغرضانه علل و عوامل خارجی است که در سیمای اجتماعی و اقتصادی ایران ، تبدیل به چالشهای صلب ، ماندگار ، هویت شکن و غیر قابل حل ، توام با یاس ناشی از توانمندی حل آنها ،حتی درسطح متخصصین شده است .


حذف ویا جابجایی افراد با تجربه از گردونه مدیریت استراتژیک با عدم نگاه ملی و منافع راهبردی ، معطل گذاشتن پست های کلیدی ، انتصابات نا متناسب با شغل درچرخه مناصب مهم ، ورود افراد بدون تخصص و تجربه مکفی در مسئولیت های کلیدی که فاعلیت آنها متکی به پایش ، برنامه ریزی و عمل خردمندانه در تراز ملی است از جمله علت العللی است که در متکثر شدن تزاحم ها در سطح واندازه تصمیمات متخذه نه تنها نقش ویرانگری ایفا نموده بلکه سازماندهی مجدد آن با توجه به تضیقات رودرو مشکل می نماید .


راستی چه باید کرد . آیا با توجه به چالشهایی که ذاتا" و ماهیتا" می توانستند با عمل به هنگام و از سر مسئولیت پذیری ملی تبدیل به معلولیت های اساسی و غیر اساسی نشده و در تراز چالشهای اساسی در سطح مرز بحران قرار نگیرند ، می توان از دستور العمل شفابخشی سخن گفت که علیرغم صعب العلاج بودن ، پر هزینگی ، و زمان دار شدن آنها ، نتایجی مطلوبی در بازه زمانی مشخص ، پدیدار گردد که در سطح ملی به پدیده ای شگرف و شگفتی تاثیر گذاردر مناسبا ت اجتماعی و اقتصادی بدل گردد .


به نظرم بحث در باره راه حلها ، بدون توجه به بحران مدیریت تخصصی – تجربی ناپیوسته مورد قبول و یا مدیریت غیر تخصصی – تجربی پیوسته ویا ناپیوسته غیر قابل قبول برای مدیریت پیوسته بحران از اساس غیر منطقی ، غلط و اشتباه راهبردی خواهد بود . زیرا اتکاء مسئولین تراز اول کشور به تصمیمات پیچیده وسخت افراد تازه کار و غیر مجرب ، نه تنها چاره ساز نبوده بلکه با ورود متکثر به چرخه باطل فقدان توانمندی ارزیابی نتیجه ناشی از فاعلیت نا صواب ، باعث تشدید علل تزاحمی در سلسله علل فاعلی در چرخه معیوب فعلیت ها خواهد شد .


متاسفانه از آنجاییکه چالشها ی موجود ، علاوه بر اختصاصات موصوف تبدیل به معضلات عمیق ، اساسی ، حجیم و زمان دار در جامعه شده و نمود آن در برخی موارد نا گوار وآزاردهنده می باشد ، ضرورت دارد مسئولان با جلب حمایت بی دریغ همه مسئولین نظام ، فارغ از بروکراسی اداری ، با نگاه ملی و منافع راهبردی ، در دست داشتن اطلاعات بالینی و تعیین راهبرد های دقیق کارشناسی ، بکارگیری کارشناسان و متخصصان امر ، سیستمی متکی بر واقعیت با اختیارت مکفی ، در قالب ستاد - سازمان یافته ی - فرماندهی واحداقتصادی واجتماعی به مورد اجراء گذارند ، تا ضمن ایجاد فرماندهی واحد درموضوعات اقتصادی و اجتماعی از مشورت همه کارشناسان صاحب نظر با سلیقه های مختلف بهره مند گردند . این سبک از فرماندهی که زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود ، خارج از سیستم اداری موجود و با هماهنگی کلیه ارکان نظام ،انجام وظیفه و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ،موظف به اجرای دستورات هستند .


این اقدام که انشاءالله با اتکاء به خداوند متعال و حمایت قاطع مردم و مسئولین امر انجام خواهد شد ، ضمن تبیین و توجیه تصمیمات عملگرایانه درقالب ستاد فرماندهی اقتصادی - اجتماعی ، فرماندهی واحدی ، را با همت عالی متخصص نام آشنا و با تجربه بنیان گذاری خواهد کرد که با روشنگری عمومی در سطح ملی و گرد آوری و استفاده از نظرات کلیه کارشناسان صاحب نظر ، خواسته ی غریب و بعید ، سالیان دراز ملت ایران در سطح انتظارات ملی ، شدنی گردد .

این تجربه که بارها در دیگر موضوعات مهم ، قابلیت یافته ، می تواند مجددا" به قابلیتی نو و سرانجامی نیکو برای مردم شریف ایران منجر شود . ملت ایران مسلما" مستحق دریافت پاداش از هم گرایی و هم فکری صحیح مسئولین و اقدامات متناسب با آن هستند و بزودی آرامش خیال خود و فرزندانشان را با دلی گرم ، در فرآیند بهبود مستمر خواهند دید .

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

دیجی استایلملاصدرامادیران

پربحث‌های امروز

 1. کاهش ۱۰۰۰ میلیارد تومانی بودجه صدا و سیما

 2. از واکنش به رونمایی از کشتی مطلا تا ماجرای بانوی والیبالیستی که پای حجابش ایستاد و بایکت شد  

 3. تولید بنز در ایران از اوایل سال ۹۷

 4. افشای پُشت‌پرده جوسازی برای گرانفروشی مسکن /معاون آخوندی: اطمینان می‌دهم جهش‌های قیمتی نخواهیم داشت

 5. علم‌الهدی: سطح معیشتی طلاب باید افزایش یابد

 6. محسن رضایی: اینکه می‌گویند پول ملت ایران را در سوریه و عراق خرج می شود یک دروغ بزرگ و شاخ دار است

 7. مصائب خرید خودروهای چینی در بازار ایران

 8. توضیح مجری تلویزیون درباره شایعات مطرح شده درباره بیماری‌اش

 9. حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تغییر می‌کند

 10. بدهی خارجی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت + سند

 11. روایتی از مردانی که در پلاسکو آسمانی شدند+ تصاویر

 12. تعداد میلیاردرهای (دلاری) دنیا چند نفر است؟ + نقشه پراکندگی

 13. پارازیت‌ تاثیری بر بارندگی دارد؟

 14. سوخت سمی سانچی در حال نشت به دریاست

 15. شکایت بانک مرکزی از موسسه اروپایی برای آزادسازی ۴.۹میلیارد دلار پول ایران

 16. واکنش پاپ به مسئله سوء استفاده جنسی کشیش‌ها در شیلی/ تهمت است

 17. دانش آموزان از سال آینده "کتاب شهید حججی" را می‌خوانند

 18. دولت روحانی در ۴.۵ سال ۸۱۰ هزار میلیارد تومان نفت فروخت

 19. عکس/ شعاری زیبا روی پیراهن بازیکن سایپا

 20. عکس/ آب‌تنی پوتین در حوضچه روباز در دل یخ

 21. چرا آتش سانچی خاموش نشد

 22. مسعود کیمیایی تحت عمل جراحی قرار گرفت

 23. فست فودهای ایرانی کدامند؟

 24. معاون وزیر کشور: ریشه‌ اعتراضات باید تحلیل دقیقی شود/ صرف اشاره به عوامل خارجی کافی نیست

 25. یک توصیه؛ سونا داغ را از دست ندهید

پربحث‌های دیروز

 1. پزشکیان: حقوق‌های نجومی را مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان نیز به آن رای داده/ اگر برجام نبود هر روز یک هزار میلیارد تومان ضرر می‌کردیم/ بودجه 97 را بخاطر وضعیت آن واقعا روی هوا می‌بندیم

 2. واکنش غرویان به اظهارات آیت الله مصباح درباره سخنان روحانی

 3. قیمت دلار به 4500 تومان رسید/ سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از سوداگران و ترامپ خوشحالند/ ارز بهمن و اسفند ارزان می‌شود

 4. حفاظ آهنین برای دولتی ها در مجلس

 5. سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از ترامپ خوشحالند

 6. واکنش علم الهدی به اتهام دخالت در اغتشاشات اخیر: موج اعتراضات از تهران آغاز شد نه مشهد/ برخی بجای ریشه یابی، به سند سازی مشغولند

 7. تسلیت وزیر راه در پی شهادت دریانوردان کشتی سانچی

 8. ایجاد یک پیام رسان بومی با امکانات مشابه تلگرام

 9. تایلندی ها به اندازه صادرات نفت ایران،از فروش این حیوان درآمد دارند!

 10. هرگز "برنج پخته‌شده مانده" را مصرف نکنید

 11. مذاکره با سپاه برای پرواز هواپیمای باروری ابر

 12. دلار به مرز ۴۵۰۰ تومان رسید

 13. دومین سالگرد اجرایی شدن برجام و ادامه فضای ابهام و بلاتکلیفی/ ترامپ بدنبال بازنویسی یکجانبه توافق هسته‌ای است

 14. شادی دلار تمام می‌ شود!

 15. رئیس سازمان پدافند غیرعامل: تلگرام دنبال براندازی نظام بود / نرم‌افزارهای موبایل 16 مورد اطلاعات ما را بیگانگان می‌دهند

 16. نرخ بیکاری در کدام استان‌ها بیشتر و در کدام استان‌ها کمتر است؟  

 17. بازیگران ایرانی که به ملیت خود افتخار نمی کنند!

 18. سرعت نجومی قیمت برخی خودروهای وارداتی/ ‌BMW 7 یک میلیارد و سیصد!

 19. سوء استفاده از اعتماد مردم در برخی پمپ بنزین‌ها  

 20. در دومین سال تولد برجام خبری از جشن تولد نیست!!!

 21. تصویب طرح‌ترافیک جدید تهران در شورای ترافیک/ زمان اجرای طرح، شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۹/ اجازه تردد در طرح، حداکثر برای ۱۰۳ هزار خودرو

 22. واکنش سردار سلیمانی به آتش زدن پرچم ایران  

 23. دخترخردسال مردی که از قصاص نجات یافت: خدا را شکر که عید،آجیل می خریم

 24. پاسخ سازمان زندان‌ها به ادعای محمود صادقی درباره خوراندن قرص به بازداشتی‌ها

 25. اجرای‌حکم‌ قطع‌ دست‌ یک‌ دزد

پربحث‌های هفته

 1. حقوق های نجومی در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی کند/ افزایش حقوق وزرا و نمایندگان مجلس ممنوع شد/ افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ کارمندان

 2. جزئیات اختلاس در شرکت ملی نفت/کارمند ساده‌ای که 100 میلیارد تومان به جیب زد و گریخت

 3. نامه جوان زلزله زده به مدیری/ ما بی غیرت نیستیم، تو فکر پولت باش

 4. جزئیاتی از تخلف میلیاردی در وزارت نفت/ فرد متخلف پس از مشخص شدن سوء استفاده مالی به کانادا فرار کرد/ تبعات بکارگیری افراد دوتابعیتی

 5. "سانچی" غرق شد/ مرگ همه خدمه نفتکش ایرانی/ امکان خارج کردن اجساد دریانوردان وجود ندارد/ اسامی جانباختگان

 6. سیف: نیروی انتظامی در جلوگیری از تاسیس شعب موسسات مالی کوتاهی کرد/ ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم/ نرخ تورم کاهشی بوده/ در بخش مسکن رونق داشتیم

 7. نقد مردم‌شناسانه به برخورد چینی‌ها با نفتکش ایرانی/تاریخ، در کشور ما بی اهمیت است

 8. حجم اعتبار حقوق و مزایای کارمندان مهم‌ترین بخش غیرشفاف بودجه/ مدیرانی ۲۵ میلیونی که ۸۰۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرند/ ملاک تعیین دستمزد و حقوق چیست؟

 9. روحانی: آثار برجام الی یوم‌القیامه از بین نمی‌رود/ به مردم باید احترام گذاشت؛ نباید به هر که خیابان آمد و مطالبه ای داشت، توهین کرد و اتهام بست/ فضای مجازی با فیلتر درست نمی‌شود

 10. جادوی پول و بانک - 12 | صمصامی: بانک، اسلامی نمی‌شود؛ انگار کن «ذبح اسلامی خوک» + ارائه مدل و امکان پرسش و پاسخ

 11. تذکر 24 نماینده به روحانی درباره نقد امام زمان (عج)/ به جای نقد معصومان به حل بیکاری و جلوگیری از اعمال تحریم‌های جدید بپردازید

 12. مجید قصابی اروجی، کاپیتان، در نفتکش سانچی  

 13. واکنش به اظهارات اخیر روحانی درباره جواز «انتقاد از معصومین»: اینکه گفته شود معصوم و امام هم قابل نقد هستند نادرست است/ معنا ندارد عقاید شیعه را مورد هجمه قرار دهیم

 14. لحظه اعلام خبر درگذشت ملوانان کشتی نفتکش سانچی به خانواده هایشان  

 15. پایان تلخ یکی از نادرترین اتفاقات دریایی/ خدمه در ساعت اولیه سانحه فوت کرده بودند/ درخواست اعلام عزای عمومی و شهید محسوب شدن دریانوردان

 16. تلگرام رفع فیلتر شد/ کندی تلگرام پس از هجوم کاربران

 17. دلار 4450 تومان شد/ سیف: نرخ ارز ثبات نسبی داشته/ خوشحالی صرافان از افزایش قیمت ها؛ بازار سورپرایز شده!

 18. خبره ورزشی بدون هیچ‌گونه سابقه / نگاهی به انتخاب رییس جدید کمیته ملی المپیک

 19. افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

 20. واکنش شدیداللحن عضو ارشد جامعه مدرسین به صحبت‌های روحانی درباره نقد پیامبر

 21. اعدام؛ سرنوشت پسری با اعمال شیطانی

 22. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه‌ی دولت و ملت را بخوانیم  

 23. خبری امیدبخش در استیفای حق مردم/ دریافت عوارض در آزادراه قزوین به علت ارایه نکردن خدمات ممنوع شد/ مطالبه حقوق مردم توسط دادستان مدیران را پاسخگو می کند

 24. ابهامات 8 روز تلاش نافرجام برای نجات سرنشینان سانچی/ از نحوه مدیریت بحران تا تناقض گویی مسئولان و کارشکنی چینی ها

 25. ضرغامی: اگر جمله «امام زمان(عج) هم قابل نقد است» را رئیس جمهور قبلی می‌گفت چه می‌شد؟

پربحث‌های امروز

 1. تولید بنز در ایران از اوایل سال ۹۷

 2. افشای پُشت‌پرده جوسازی برای گرانفروشی مسکن /معاون آخوندی: اطمینان می‌دهم جهش‌های قیمتی نخواهیم داشت

 3. محسن رضایی: اینکه می‌گویند پول ملت ایران را در سوریه و عراق خرج می شود یک دروغ بزرگ و شاخ دار است

 4. مصائب خرید خودروهای چینی در بازار ایران

 5. حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تغییر می‌کند

 6. بدهی خارجی ایران از مرز ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفت + سند

 7. تعداد میلیاردرهای (دلاری) دنیا چند نفر است؟ + نقشه پراکندگی

 8. شکایت بانک مرکزی از موسسه اروپایی برای آزادسازی ۴.۹میلیارد دلار پول ایران

 9. دولت روحانی در ۴.۵ سال ۸۱۰ هزار میلیارد تومان نفت فروخت

 10. بی توجهی به جلسه های دستمزد 6 ماهه کارگری!

 11. روستائیان برای گرفتن وام اشتغال چقدر پول نقد داشته باشند؟

 12. درآمد دولت از محل حذف یارانه نقدی پردرآمدها چقدر است؟

 13. آیفون های گران قیمت، بلای جان کارگران تولید کننده

 14. روال تغییر کرد/ بخشش جریمه وام‌های "فرشتگان" مشروط شد!

 15. تسویه بدهی ۴۲ میلیون دلاری سریلانکا به ایران

 16. سالی پر از فراز و نشیب برای ایرباس

 17. سوییت در شمال شهر تهران چند؟ +جدول

 18. آژیر قرمز در ۹۶ سد کشور به صدا درآمد

 19. ویروس بیکاری در هتل‌ها/ چرا هتل‌ها ارزان نمی‌شوند؟

 20. بازهم افزایش احتمال تعطیلی دولت آمریکا

 21. اعتراض وزارت بازرگانی چین به آمریکا

 22. رقیب نهاوندیان رسما پا به میدان اقتصاد گذاشت!

 23. پیشنهاد اندیشکده آمریکایی برای تغییر حکومت در ایران

 24. آغاز خرید تضمینی برنج به قیمت ۹۱۰۰ تومان از فردا

 25. از کمک وام ۳۰۰ میلیونی به کسبه پلاسکو چه خبر؟

پربحث‌های دیروز

 1. پزشکیان: حقوق‌های نجومی را مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان نیز به آن رای داده/ اگر برجام نبود هر روز یک هزار میلیارد تومان ضرر می‌کردیم/ بودجه 97 را بخاطر وضعیت آن واقعا روی هوا می‌بندیم

 2. قیمت دلار به 4500 تومان رسید/ سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از سوداگران و ترامپ خوشحالند/ ارز بهمن و اسفند ارزان می‌شود

 3. سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از ترامپ خوشحالند

 4. دلار به مرز ۴۵۰۰ تومان رسید

 5. شادی دلار تمام می‌ شود!

 6. نرخ بیکاری در کدام استان‌ها بیشتر و در کدام استان‌ها کمتر است؟  

 7. سرعت نجومی قیمت برخی خودروهای وارداتی/ ‌BMW 7 یک میلیارد و سیصد!

 8. امارات 36فروند هواپیمای ایرباس 'A380' خریداری می کند

 9. نماینده اصلاح طلب مجلس: پرداخت سود سهام عدالت شاهکار دولت بود

 10. چین: سانچی به پهلوی راست قرار گرفته است/ پدیده غیرمعمولی در اطراف نفت‌کش دیده نمی‌شود

 11. معاون وزیر راه: ناباورانه حتی نتوانستیم به پیکرهای دریانوردان سانچی دست یابیم

 12. ارزش بیت کوین نصف شد

 13. قیمت بنزین در سال ۹۷ پلکانی افزایش نمی‌یابد

 14. آخرین عناوین روزنامه‌های اقتصادی

پربحث‌های هفته

 1. حقوق های نجومی در سال ۹۷ افزایش پیدا نمی کند/ افزایش حقوق وزرا و نمایندگان مجلس ممنوع شد/ افزایش ۱۸ درصدی حقوق‌ کارمندان

 2. جزئیات اختلاس در شرکت ملی نفت/کارمند ساده‌ای که 100 میلیارد تومان به جیب زد و گریخت

 3. جزئیاتی از تخلف میلیاردی در وزارت نفت/ فرد متخلف پس از مشخص شدن سوء استفاده مالی به کانادا فرار کرد/ تبعات بکارگیری افراد دوتابعیتی

 4. "سانچی" غرق شد/ مرگ همه خدمه نفتکش ایرانی/ امکان خارج کردن اجساد دریانوردان وجود ندارد/ اسامی جانباختگان

 5. سیف: نیروی انتظامی در جلوگیری از تاسیس شعب موسسات مالی کوتاهی کرد/ ما از فساد رو به گسترش جلوگیری کردیم/ نرخ تورم کاهشی بوده/ در بخش مسکن رونق داشتیم

 6. حجم اعتبار حقوق و مزایای کارمندان مهم‌ترین بخش غیرشفاف بودجه/ مدیرانی ۲۵ میلیونی که ۸۰۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرند/ ملاک تعیین دستمزد و حقوق چیست؟

 7. جادوی پول و بانک - 12 | صمصامی: بانک، اسلامی نمی‌شود؛ انگار کن «ذبح اسلامی خوک» + ارائه مدل و امکان پرسش و پاسخ

 8. پایان تلخ یکی از نادرترین اتفاقات دریایی/ خدمه در ساعت اولیه سانحه فوت کرده بودند/ درخواست اعلام عزای عمومی و شهید محسوب شدن دریانوردان

 9. دلار 4450 تومان شد/ سیف: نرخ ارز ثبات نسبی داشته/ خوشحالی صرافان از افزایش قیمت ها؛ بازار سورپرایز شده!

 10. افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

 11. خبری امیدبخش در استیفای حق مردم/ دریافت عوارض در آزادراه قزوین به علت ارایه نکردن خدمات ممنوع شد/ مطالبه حقوق مردم توسط دادستان مدیران را پاسخگو می کند

 12. توکلی: افراد خاطی نه اصلاح‌طلبند نه اصولگرا/ صحبت‌های علم‌الهدی باعث تحریک نشد؛ کجا ایشان از مرگ بر فلان حمایت کرده؟/ دشمنی خارجی‌ها ربطی به‌ دلیل اولیه اعتراضات ندارد

 13. حاجی بابایی: دولت می‌خواهد مردم برای دریافت یارانه در کمیته امداد ثبت نام کنند

 14. عراقچی: برجام همه تحریم‌هایی که باید برمی‎داشت، برداشت/ نمی گذاریم ترامپ این بازی را تا ابد ادامه دهد

 15. پزشکیان: حقوق‌های نجومی را مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان نیز به آن رای داده/ اگر برجام نبود هر روز یک هزار میلیارد تومان ضرر می‌کردیم/ بودجه 97 را بخاطر وضعیت آن واقعا روی هوا می‌بندیم

 16. سیف: نرخ ارز ثبات مناسبی دارد

 17. قیمت دلار به 4500 تومان رسید/ سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از سوداگران و ترامپ خوشحالند/ ارز بهمن و اسفند ارزان می‌شود

 18. عملکرد چین در حادثه نفتکش سانچی/ ایران می تواند از چین شکایت کند؟

 19. به‌مناسبت دومین سال اجرایی شدن توافق هسته‌ای/ برجام برای آمریکا چه عایدی‌ای داشت؟ + فیلم

 20. دلار گران شد صراف‌ها: سورپرایز شدیم!

 21. سیف: برخی از گرانی دلار بیشتر از ترامپ خوشحالند

 22. تازه ترین خبر از نفتکش ایرانی/ انفجار مجدد و فوران ۱۰۰ متری آتش / درجه حرارت ۳۵۰ درجه/ انهدام و غرق شدن محتمل است/ شرایط ورود تکاوران مهیا نیست

 23. آخوندی: سیستم بانکی به پول سمی آلوده شده است

 24. ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اخیر/ آمار بیکاری سخن می‌گوید

 25. افشای پروژه جدید بی‌بی‎سی علیه ایران + عکس

آخرین عناوین