نیسان

علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

محمود رستم خانی،، گروه اقتصادی الف،   3960718180
علل فاعلی ابرچالشها و راهکار آن

جنس رخداد های مترقبه بر خلاف رخدادهای غیر مترقبه از نوع قابل پیش بینی هستند . رخدادهای قابل پیش بینی از آن جهت مهم هستند که قابل پیش گیری، هدایت و برنامه ریزی هستند . بسته به ابعاد آن ، از منظرهدایت و مهار در مسیر، دربازه فرآیند زمانی ، با اعمال نسخه ی برنامه ای ،از قابلیت مدیریت جامع بر ارکان ، برخوردارند . رخدادهای موصوف از نوع رویدادهای مستحدثه ای هستند که فعلیت آنها ، با فاعلیت ساده و مرکب از نوع داخلی و یا با فاعلیت پیچیده از نوع خارجی ، درمواجهه با حیات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی ایران، گریز ناپذیر شده است .


توجه دقیق به علت حدوث فعلیت رخدادی های گریز ناپذیر ، نمایانگر آنست که در ظرف زمانی و مکانی مشخص ، علل فاعلی خارجی با مدیریت به هنگام و یا علل فاعلی داخلی با هدف خیرخواهانه و عملکرد ناشیانه وجاهلانه ، با تحمیل نظرات فاقد پشتوانه علمی و اجرایی خود ، چالشهای جدیدی را پدیدار و آحاد جامعه در معرض را در بوته آزمایشی سختی قرار داده اند .


قریب بالاتفاق رخدادهای نامیمون که از آن به علل فاعلی داخلی - خارجی مزاحم یاد می شود، در زمان فعلیت وحدوث ، باعث ایجاد تنش مقطعی وموضعی شده اند که برخی در مسیر فاعلی درست هدایت و برخی دیگر در مسیر تزاحم باقی مانده اند . تجربه نشان میدهد که عملکرد مواجهه گرایانه با آنها ، علیرغم سادگی و زود گذاربودنشان ، گاهی موفق و بعضا" نا موفق بوده است .


بعلاوه بررسی تاریخی رخدادهای پیچیده فاعلی خارجی گواه بر آنست که تنش زائی و معیوب سازی روند سیستم فاعلی از نوع ایجاد شوکهای تاثیر گذار ، وقتی موثر بوده که نظام مدیریتی کشور با انفعال در مقابل تنش ها ، برنامه ی مدونی از جنس آمادگی ساختاری نداشته ، در روند مدیریت آسیبهای ناشی از رخدادهای پیش بینی شده و غیر قابل پیش بینی ، از دست برتر برخوردار نبوده است . بدیهی است وقتی فعلیت های فاعلی از نوع فاعلیت های پیچیده ی داخلی و خارجی ، با نگاه مدبرانه و عملگرایانه در زمان مقتضی و در مسیردرست هدایت نشوند و یا از آنها بعنوان فرصتهای بالنده ، در جهت تقویت مسیر دلخواه استفاده نگردند ، مجموعه عوامل موجود ونا متناجس ، تبدیل به چالش هایی خواهند شد که بلع و دفع آن سخت ویا غیر ممکن خواهد شد .


همچنین هرگاه ، معلولیت های ناشی از فعلیت های مزاحم با درصد های مختلف ، در چرخه نظم مطلوب ، بعنوان علل معیوب و فاکتور تاثیر گذار ظاهر شوند و فرآیند فاعلیت در مسیررا ، رخ به رخ، با چالشهای اساسی متاثر نمایند ، هجمه ای بر سیستم وارد خواهد نمود که مسئولین جامعه در معرض ، با ناتوانی و یا با ادعای توان ، از مقابله در پاسخ گویی به چالشها عاجز خواهند شد .


در چارچوب نگاه ملی و مدل ارزیابی عملکرد ، نتایج بدست آمده از بررسی بالینی رخداد های کوچک و بزرگ کهنه و جدید منتهی به چالشها با چاشنی استشمام بوی بحران ، نشان میدهد میزان اقدامات مدیریتی همسو درطول مسیرو مدت زمان درخور ، از کفایت لازم پایش در ورودی ها ، برنامه ریزی عملیاتی و عمل مناسب ومتناسب برخوردار نبوده ، مدیران اجرایی رده بندی شده ، در فقدان نظام ساختاری مهار چالشها و بحرانهای ریز و درشت ، با گمان سامان یابی فعالیتها در چارچوب پست های اجرایی و نه در چارچوب نظام متکی به برنامه ، مدیریت پیوسته و بدنه کارشناسی ماندگار ، مسئولیت ها را به مدیران و بدنه کارشناسی ناپیوسته ای سپرده اند که متاسفانه ، رخدادهای موجود برآیند چالشهای متاثر از اقدامات جمعی آنان ، در برهه های مختلف است .


فلسفی بودن بسیاری از علل فاعلی مزاحم داخلی و خارجی ، برخورداری از مهارت فنی و تجربی در طول زمان فعلیت علل فاعلی مزاحم ، غیر وابسته بودن ارکان فکری و اجرایی متخصصین رصد و برنامه ریزی چالشها ، به جریانات سیاسی و دسته بندی های منفعتی و نیز تقید به پایداری ارکان نظم فاعلی موثر در مسیر ، نه تنها با تغییرات بی منطق ، احساسی و باندی متکی به جهت گیری های غیر ملی و دسته بندی های سیاسی ، هم ذات نیست بلکه از ماهیتی برخورداراست که عمل خلاف آن ، کشوررا در مرز هشدار قرار داده ، منجر به درهم تنیدن ماهیت ها خواهد شد . 
امروز در کشور ما چالش های اساسی و کهنه ی ناشی از عملکرد فاعلی مزاحم ، با منشاء خارجی و داخلی ، بعضا" تبدیل به معلولیت های قابل درمان زمان پذیر و برخی تبدیل به معلولیت های درمان پذیر سخت ، با تلقی غیر بازگشت پذیر شده اند که توجه جدی از نوع احصاء و یافتن راه حلی متین ، در قالب ساختاری آگاهانه و علمی برای برون رفت از چالشها ضروری است .


با نظری اجمالی به عملکرد دورهای مختلف مدیریتی با نگاه ملی ، کاملا" می توان براین باور صحه گذاشت که مدیران کشور درکلیه سطوح مورد انتظار ، از ارزیابی نتیجه عمل منتج به علل فاعلی خود در ایجاد چالشهای کوچک و بزرگ و نیز مدیریت ناشی از علل فاعلی خارجی منجربه تزاحم اساسی در فرآیند مدیریت مطلوب ، ناتوان بوده اند . هم اکنون با پرداختن علمی ، به شناخت چالشهای رودررو و پرداخت آنها در قالب مشخص ، می توان به قاطعیت اذعان نمود که عمده ترین علت برون داد چالشهای موجود ، متاثر ازعلتهای فاعلی بدون ارزیابی نتیجه ، علل داخلی ناشی از فاعلیت های ساختگی ، عامدانه ، ناشیانه، جاهلانه ، موروثی و نیز عاملیت مغرضانه علل و عوامل خارجی است که در سیمای اجتماعی و اقتصادی ایران ، تبدیل به چالشهای صلب ، ماندگار ، هویت شکن و غیر قابل حل ، توام با یاس ناشی از توانمندی حل آنها ،حتی درسطح متخصصین شده است .


حذف ویا جابجایی افراد با تجربه از گردونه مدیریت استراتژیک با عدم نگاه ملی و منافع راهبردی ، معطل گذاشتن پست های کلیدی ، انتصابات نا متناسب با شغل درچرخه مناصب مهم ، ورود افراد بدون تخصص و تجربه مکفی در مسئولیت های کلیدی که فاعلیت آنها متکی به پایش ، برنامه ریزی و عمل خردمندانه در تراز ملی است از جمله علت العللی است که در متکثر شدن تزاحم ها در سطح واندازه تصمیمات متخذه نه تنها نقش ویرانگری ایفا نموده بلکه سازماندهی مجدد آن با توجه به تضیقات رودرو مشکل می نماید .


راستی چه باید کرد . آیا با توجه به چالشهایی که ذاتا" و ماهیتا" می توانستند با عمل به هنگام و از سر مسئولیت پذیری ملی تبدیل به معلولیت های اساسی و غیر اساسی نشده و در تراز چالشهای اساسی در سطح مرز بحران قرار نگیرند ، می توان از دستور العمل شفابخشی سخن گفت که علیرغم صعب العلاج بودن ، پر هزینگی ، و زمان دار شدن آنها ، نتایجی مطلوبی در بازه زمانی مشخص ، پدیدار گردد که در سطح ملی به پدیده ای شگرف و شگفتی تاثیر گذاردر مناسبا ت اجتماعی و اقتصادی بدل گردد .


به نظرم بحث در باره راه حلها ، بدون توجه به بحران مدیریت تخصصی – تجربی ناپیوسته مورد قبول و یا مدیریت غیر تخصصی – تجربی پیوسته ویا ناپیوسته غیر قابل قبول برای مدیریت پیوسته بحران از اساس غیر منطقی ، غلط و اشتباه راهبردی خواهد بود . زیرا اتکاء مسئولین تراز اول کشور به تصمیمات پیچیده وسخت افراد تازه کار و غیر مجرب ، نه تنها چاره ساز نبوده بلکه با ورود متکثر به چرخه باطل فقدان توانمندی ارزیابی نتیجه ناشی از فاعلیت نا صواب ، باعث تشدید علل تزاحمی در سلسله علل فاعلی در چرخه معیوب فعلیت ها خواهد شد .


متاسفانه از آنجاییکه چالشها ی موجود ، علاوه بر اختصاصات موصوف تبدیل به معضلات عمیق ، اساسی ، حجیم و زمان دار در جامعه شده و نمود آن در برخی موارد نا گوار وآزاردهنده می باشد ، ضرورت دارد مسئولان با جلب حمایت بی دریغ همه مسئولین نظام ، فارغ از بروکراسی اداری ، با نگاه ملی و منافع راهبردی ، در دست داشتن اطلاعات بالینی و تعیین راهبرد های دقیق کارشناسی ، بکارگیری کارشناسان و متخصصان امر ، سیستمی متکی بر واقعیت با اختیارت مکفی ، در قالب ستاد - سازمان یافته ی - فرماندهی واحداقتصادی واجتماعی به مورد اجراء گذارند ، تا ضمن ایجاد فرماندهی واحد درموضوعات اقتصادی و اجتماعی از مشورت همه کارشناسان صاحب نظر با سلیقه های مختلف بهره مند گردند . این سبک از فرماندهی که زیر نظر رئیس جمهور خواهد بود ، خارج از سیستم اداری موجود و با هماهنگی کلیه ارکان نظام ،انجام وظیفه و کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ،موظف به اجرای دستورات هستند .


این اقدام که انشاءالله با اتکاء به خداوند متعال و حمایت قاطع مردم و مسئولین امر انجام خواهد شد ، ضمن تبیین و توجیه تصمیمات عملگرایانه درقالب ستاد فرماندهی اقتصادی - اجتماعی ، فرماندهی واحدی ، را با همت عالی متخصص نام آشنا و با تجربه بنیان گذاری خواهد کرد که با روشنگری عمومی در سطح ملی و گرد آوری و استفاده از نظرات کلیه کارشناسان صاحب نظر ، خواسته ی غریب و بعید ، سالیان دراز ملت ایران در سطح انتظارات ملی ، شدنی گردد .

این تجربه که بارها در دیگر موضوعات مهم ، قابلیت یافته ، می تواند مجددا" به قابلیتی نو و سرانجامی نیکو برای مردم شریف ایران منجر شود . ملت ایران مسلما" مستحق دریافت پاداش از هم گرایی و هم فکری صحیح مسئولین و اقدامات متناسب با آن هستند و بزودی آرامش خیال خود و فرزندانشان را با دلی گرم ، در فرآیند بهبود مستمر خواهند دید .

عضویت در کانال تلگرام الف

عناوین مرتبط

وب‌گردی

دیدگاه کاربران


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

بانک گردشگری

پربحث‌های امروز

 1. تعرض جنسی به دختر دانش آموز در ارومیه صحت ندارد/ تصمیم به تجمع در جلوی مدرسه کار اشتباهی بود

 2. جشنی که میلیون‌ها دلار خرج روی دست دولت ایران گذاشت + تصاویر

 3. سامسونگ و اپل بار دیگر دادگاهی شدند

 4. سرنوشت سپرده‌های خرد بعد از کاهش نرخ سود/ کدام بازارها جذاب است؟

 5. ۲۰ کشور پرکاربر اینترنت جهان

 6. دروغ‌های ترامپ و احتمال جنگ ایران و آمریکا

 7. ۱۰ کشور صلح‌آمیز و ۱۰ کشور ترورزدۀ جهان+رتبه ایران

 8. داعش چند درصد از خاک سوریه را در اشغال دارد؟

 9. دختر بازمانده از حادثه خودکشی اصفهان به هوش آمد

 10. ۹ علامت پنهان قند خون کنترل نشده را جدی بگیرید!

 11. مکان یابی جدید حسگر اثرانگشت گوشی گلکسی اس 9 سامسونگ

 12. باهنر: رئیسی چهره شاخص کاریزما نیست

 13. ۷ ماده غذایی که بیشترین خطر مسمومیت را دارند!

 14. شهادت فرمانده‌ای که نماد مقاومت در سوریه بود

 15. نماینده دموکرات کنگره:‌ تحریم‌های جدید آمریکا،‌ دولت ایران را مجبور به التماس خواهد کرد

 16. پیراهن طلایی تور تایلند بر تن بانوی لژیونر ایران

 17. ژاپن: تهدیدات کره شمالی بحرانی قریب‌الوقوع است

 18. گل عقربی الیویه ژیرو؛ بهترین گل سال 2017 جهان فوتبال انتخاب شد  

 19. آغاز واکسیناسیون کودکان کار تهران علیه "هپاتیت بی"

 20. درخواست ماکرون از اربیل و بغداد برای روی آوردن به مذاکره

 21. اردکانیان دو تابعیتی بودن خود را تکذیب کرد

 22. جزئیات تفاهم ایران با اگزیم بانک چین در ساخت کشتی‌های نفت‌کش

 23. کشته شدن مامور پلیس توسط فوتبالیست مطرح   

 24. گوگل از سیستم پرداخت آنلاین جدیدی رونمایی کرد

 25. چگونه بیرانوند در فهرست برترین دروازه‌بان‌های جهان قرار گرفت

پربحث‌های دیروز

 1. نابسامانی بانکی؛ میراث شوم دولت دهم

 2. 10 خودروی غیرقابل اعتماد جهان+تصاویر

 3. روحانی: چه زمانی در تاریخ سراغ دارید که رییس‌جمهور آمریکا حرفی بزند و تمام دنیا با او مخالفت كند؟/ در جنگ توپ دادیم اروپا تعمیر کنند، برنگرداندند/ نقش ممتاز حاج آقا مصطفی کنار امام

 4. سه اپیزود از "ربا"یی که می‌خوریم

 5. نوبخت: آقای رئیس جمهور مخالف گرانی دلار است/ تورم مهر ۸ درصد

 6. آخرین اخطار به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌ها/ به قانون تمکین نکنید اسامی متخلفان را افشا می‌کنیم

 7. علی کریمی: قلیان کشیدن نه غیر قانونی است،نه ضد عرف

 8. درخواست نماینده اسبق مجلس خبرگان از آیت‌الله جنتی در مورد نیکنام

 9. بازارگرمی پارس خودرو با ساندرو استپ‌وی

 10. در حاشیه کشتار اخیر در آمریکا و قتل‌ها و جنایات خانوادگی در کشور

 11. واکنش های توییتری به شایعه ازدواج همایون شجریان و سحردولتشاهی

 12. مقیم این شهر در ایتالیا شوید و 2 هزار یورو هدیه بگیرید

 13. پرسشگر بزرگ پاسخ می‌دهد

 14. حماس قطع روابط خود با جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت

 15. ظریف در آفریقا: لجن پراکنی ترامپ نمیتواند ذره ای به استقامت و دفاع مردم ایران خدشه وارد کند

 16. انتقاد مقامات آلمانی از هشدار تیلرسون برای تجارت با ایران

 17. خطاب به وزیر خارجه آمریکا/ العبادی: الحشد الشعبی امید عراق و منطقه است

 18. آخرین وضعیت پرونده‌های ورمی کمپوست، کرسنت و بنیتا و ثامن‌الحجج

 19. رای کی روش برای بهترین بازیکن و مربی جهان

 20. کریستیانو رونالدو بهترین بازیکن سال ۲۰۱۷ شد/ ناکامی دوباره مسی

 21. توئیت‎های جدید ظریف از آفریقا/ عکس

 22. شرکت برنی سندرز در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا

 23. زیدان بهترین مربی سال ۲۰۱۷ شد

 24. بوفون جایزه بهترین دروازه بان سال ۲۰۱۷ را دریافت کرد

 25. اهدای جایزه بهترین مربی به زیدان   

پربحث‌های هفته

 1. وزارت نفت: دختر نماینده مجلس را استخدام نکردیم/ او را «منتقل» کردیم

 2. فتاح خطاب به روحانی: یارانه‌‌ها را قطع کنید من فحش‌ها را می‌پذیرم/ بگویید هرکس نیازمند است برود کمیته امداد/ داعشی‌ها را شبانه جزغاله می‌کنید؛ نمی‌توانید جلوی قاچاق در روز روشن را بگیرید؟

 3. پاسخ وزارت نفت به استخدام دختر نماینده مجلس

 4. گزینه های پیشنهادی برای نخبگان رفاه طلب !

 5. در حاشیه برخورد خانم نماینده با معاون استاندار خراسان رضوی

 6. قتل هولناک پسر 2 ساله رشتی به دست دوست مادرش!

 7. واکنش ها به عذر خواهی آقای قرائتی

 8. آقای زنگنه این کشور پُر از دکترا است/ اگر نیرو اضافی وجود دارد، استخدام سفارشی برای چیست؟

 9. آزار جنسی، ویروسی در حال تکثیر

 10. عذر خواهی حجت‌الاسلام قرائتی از آقای دوربینی/ همه ما ممکن است اشتباه کنیم

 11. درخواست رییس‌جمهور فرانسه از آمانو در مورد برجام/پاریس: ایران را در زمینه برنامه موشکی تحت فشار قرار می‌دهیم

 12. طیب نیا مطالب مطرح شده درباره موضوع باغچه سولقان را به شدت تکذیب کرد

 13. نابسامانی بانکی؛ میراث شوم دولت دهم

 14. 10 خودروی غیرقابل اعتماد جهان+تصاویر

 15. دو نکته درباره زنبیل قرمز آقای بقائی

 16. سقوط کرکوک، پایان رویای بارزانی و احتمال تقسیم اقلیم کردستان عراق

 17. پوستر طراحی شده دفتر رهبری با کنایه معنی‎داری به خودروسازان+عکس

 18. قرائتی را تحسین کنیم، نه خودمان را

 19. مشکل واقعی ما ترامپ نیست، خودمانیم

 20. روحانی: چه زمانی در تاریخ سراغ دارید که رییس‌جمهور آمریکا حرفی بزند و تمام دنیا با او مخالفت كند؟/ در جنگ توپ دادیم اروپا تعمیر کنند، برنگرداندند/ نقش ممتاز حاج آقا مصطفی کنار امام

 21. از گرا دادن به دشمن در مورد خزانه ی خالی تا بازگشایی پرونده ی تخلفات نفتی دولت نهم و دهم

 22. ادعای عجیب آقای جهانگیری: ۶ ماهه ۱.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

 23. تعرض جنسی به دختر دانش آموز در ارومیه صحت ندارد/ تصمیم به تجمع در جلوی مدرسه کار اشتباهی بود

 24. نقد بخشنامه «ممنوعیت ادامه تحصیل بیش از یکبار پس از استخدام»

 25. همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان  

پربحث‌های دیروز

 1. نابسامانی بانکی؛ میراث شوم دولت دهم

 2. سه اپیزود از "ربا"یی که می‌خوریم

 3. نوبخت: آقای رئیس جمهور مخالف گرانی دلار است/ تورم مهر ۸ درصد

 4. آخرین اخطار به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌ها/ به قانون تمکین نکنید اسامی متخلفان را افشا می‌کنیم

 5. بازارگرمی پارس خودرو با ساندرو استپ‌وی

 6. ثبت تورم ۸.۲ درصدی برای مهر

 7. دستور جدی رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری

 8. رحمانی‌فضلی به جهانگیری نامه نوشت

 9. احمد توکلی: سازمان مدیریت بعد از احیا به قوت قبل نیست

 10. رابطه ایران و کره جنوبی وارد مرحله جدید می شود

 11. مرثیه‌ای برای یک گارانتی

 12. گزارش جدید از گرانی سفره مردم

 13. گرانترین و ارزان‌ترین خودروی‌های وارداتی ۶ ماه گذشته

 14. زنگنه دوباره به پاکستانی‌ها نامه نوشت

 15. شیل آمریکا به کمک اوپک می‌ آید؟

 16. خبر نوبخت درباره جلسه مهم تیم اقتصادی دولت

 17. تامین ۴۰۰ میلیارد تومان وجه نقد برای زائران اربعین

 18. ۲۰۰ دلار ارز مسافرتی اربعین فقط برای کاروان‎های حج و زیارت

 19. گرانترین و ارزانترین خودروی‌های وارداتی/ پورشه ماکان در صدر لیست

 20. اینفوگرافیک/دخل و خرج اقتصاد ایران چطور است؟

 21. تکمیل خط آهن تهران کربلا با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومانی دولت ایران

 22. سامانه سهام عدالت بسته شد/ سود تقریبی بقیه، ۸۱هزار تومان

 23. پزشکیان: مدیری که سازمانی را نابود کرده فوق‌العاده مدیریت دریافت می‌کرد

 24. افزایش سقف برداشت از خودپردازها در برخی استان های مرزی

 25. بانک‌های خصوصی؛ بدهکارترین و طلبکارترین

پربحث‌های هفته

 1. فتاح خطاب به روحانی: یارانه‌‌ها را قطع کنید من فحش‌ها را می‌پذیرم/ بگویید هرکس نیازمند است برود کمیته امداد/ داعشی‌ها را شبانه جزغاله می‌کنید؛ نمی‌توانید جلوی قاچاق در روز روشن را بگیرید؟

 2. آقای زنگنه این کشور پُر از دکترا است/ اگر نیرو اضافی وجود دارد، استخدام سفارشی برای چیست؟

 3. طیب نیا مطالب مطرح شده درباره موضوع باغچه سولقان را به شدت تکذیب کرد

 4. نابسامانی بانکی؛ میراث شوم دولت دهم

 5. پوستر طراحی شده دفتر رهبری با کنایه معنی‎داری به خودروسازان+عکس

 6. ادعای عجیب آقای جهانگیری: ۶ ماهه ۱.۵ میلیون شغل ایجاد کردیم

 7. سه اپیزود از "ربا"یی که می‌خوریم

 8. تعدیل نیروی کار در بزرگترین شرکت تولید لنت ترمز ایران

 9. پاسخ حاجي دليكاني به طيب نيا / چرا همسايگان وزير "مجوز" ندارند؟!

 10. نوبخت: آقای رئیس جمهور مخالف گرانی دلار است/ تورم مهر ۸ درصد

 11. آیا توتال نیامده می رود؟

 12. آخرین اخطار به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات حساب‌ها/ به قانون تمکین نکنید اسامی متخلفان را افشا می‌کنیم

 13. این نفت لعنتی

 14. واکنش وزیر اقتصاد به ماندگاری دلار بالای ۴۰۰۰ تومان

 15. جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت شد

 16. گوشت های بی‌کیفیت در راه بازار/ چرا مردم باید هزینه ضعف نظارت را بپردازند؟

 17. معطل ماندن مطالبه 21 ساله رهبری و سنگ‌اندازی‌های ناتمام وزارت نیرو

 18. بازارگرمی پارس خودرو با ساندرو استپ‌وی

 19. سراتو ۱۰۴ میلیون تومانی بدون مشتری ماند

 20. ترامپ مسئولان را به خود آورد!

 21. شکایت شرکت کانادایی از شرکت فرودگاههای ایران

 22. جهانگیری: اصرار بر حذف دلار داریم؛ دلیلی ندارد بازار ارز را متلاطم کنیم

 23. گرانی پشت گرانی/ سایپا باز هم محصولاتش را گران کرد!

 24. مخالفان برج‌سازی دیروز، امروز دستور برج‌سازی می‌دهند!

 25. درباره واردات 6 میلیون گوسفند مجازی به کشور

آخرین عناوین