بیانیه مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات

  4030416114 ۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲ تکراری یا غیرقابل انتشار

 مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب پس از پیروزی در انتخابات بیانیه صادر کرد.  

بیانیه مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات

به گزارش ایسنا، متن بیانیه مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب پس از پیروزی در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به شرح زیر است:

«ملت آگاه عزیز ایران 

پیروزی‌تان مبارک باد؛ کار را تمام کردیــد و گامــی بلنــد در مرحلــه دوم انتخابــات برداشـتید. فرصتــی بــرای ایــران آفریدیــد و امیــد و نشــاط را بــه فضــای نارضایتــی و آزردگــی و دلمردگــی جامعــه بازگرداندیــد. سپاسـگزار همـه شـما در خلـق این امید و این رای معنادار به تحول و اصــلاح هســتم. همــه شــمایی کــه بــه راه و رویکــرد مــن یــا نامــزد رقیــب رای دادیــد یــا در ایــن انتخابــات نیامدیــد، بــرای مــن برابریــد.

آزمون بزرگ‌تری پیش روی ماست؛ آزمون عبور ایران از تنگناها و چالش‌ها و بحران‌های پیشرو و آزمون کاستن از نگرانی‌های متعدد و متفاوت مردم برای داشتن یک زندگی بهتر.

قدردان وسعت نظر و گره‌گشایی مقام معظم رهبری هستم که در این انتخابات عرصه را بر مشارکت و رقابت و سلامت نقش‌آفرینی بیشتر شهروندان و جریانهای سیاسی گشودند.

در این عرصه مراجع و عالمان دین، اندیشمندان و دانشمندان، استادان و دانشجویان، معلمان و فرهنگیان، اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه، پزشکان و پرستاران، زنان و جوانان، روستائیان و کارگران، کارمندان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، اصناف و بازاریان و کارآفرینان، ایرانیان دور از وطن، اقوام و پیروان مذاهب و ادیان، بازنشستگان و سالمندان بودند که همه جا را میدان گفت‌و گو، نقد و بازاندیشی برای ایران کردند؛ حاصل همه این تلاشها، رسیدن بـه فصلی نو برای خدمت به ایران شد.

فصلی که در آن نقش فعــال شــخصیتهای دلســوز ملــی و حضــور جریانهــای سیاســی و نهادهــا و تشــکلهای مدنــی تاثیــر گــذار شــد. فصلــی کــه بدنــه علمــی کارشناســی و تخصصــی کشــور نیــز بــه زبــان آمــد و نشــان داد کــه وضعیــت خطیــر اســت ولــی میتــوان بــا تفاهــم و اجمــاع و امیــد بســیاری از تهدیدهــای پیــش رو را دور کــرد و فرصتهایــی تــازه را بــرای پاســخگویی بــه مطالبه‌هــای شــما کشــف یــا ایجــاد کــرد.

امــروز ســرآغاز آن فصــل نوســت: فصــل مانــدن شــما در صحنــه، فصــل التــزام حکومــت در بازگشــت بــه مطالبــات شــما و فصــل عمــل کــردن مــن بــه تعهدهــا.  
مــن بــه دســتور خداونــد متعهــدم کــه» اوفــوا بالعهــد، ان العهــد کان مســئوال- بــه عهــد خویــش وفــا کنیــد کــه بازخواســت خواهیــد شــد. «مــن رای شــما را طوقــی ســنگین بــرگردنــم میدانــم امــا تعهــد میدهــم کــه همچنــان گــوش شــنوایی بــرای ســخنان شــما  
و صــدای بیصدایــان و طــرد شــدگان باشــم پــس بــه گفتــه علــی (ع) باز هم «از گفتــن حــق یــا رای زدن در عدالــت بــاز مایســتید کــه مــن نــه برتــر از آنــم کــه خطــا کنــم و نــه در کار خویــش از خطــا ایمنــم.» 


کار دولــت منتخــب در ایــن شــرایط خطیــر دشــوار اســت، مگــر آنکــه بــاز لطــف خداونــد همــت و حضــور شــما چــاره ســاز شــود. مــن از ایــن پــس بــه دنبــال پیشــبرد گفــت‌و گــو، همگرایــی و وفــاق ملــی در حکومــت بــرای بازگشــت بــه مــردم و اهتمــام بــه مســائل جامعــه در همــه عرصه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی خواهــم بــود؛  

ســخن امــام امــام خمینــی(ره) را بــاز راهنمــای عمــل خــود میکنــم کــه «مــا همــه بــا هــم باشــیم، مملکــت از خودتــان اســت. همــه بچــۀ ایــن مملکــت هســتید. پــس چــرا یکــی بــه آن طــرف مــی کشــد، یکــی بــه ایــن طــرف مــی کشــد؟»

مــن در پــی آن هســتم کــه بــا تفاهــم و همــکاری همــه ارکان حا کمیــت، مجلــس و قــوه قضائیــه تنــش و وا گرایــی را از نهــاد سیاســت و حکمرانــی دور کنــم؛ امیــدوارم مجلــس محتــرم در همراهــی بــا رای ا کثریــت مــردم خــود را بــرای یــک همــکاری موثــر بــا دولــت در مســیر عبــور کشــور از بحرانهــا آمــاده کنــد.

مــن بــه رقیــب محتــرم، جنــاب آقــای دکتــر ســعید جلیلــی و همــه رای دهنــدگان بــه ایشــان میگویــم رقابــت بــه پایــان رســید، زمــان رفاقــت بــرای ایــران آمــد، بیاییــد دســت در دســت هــم دهیــم بــه مهــر / مهیــن خویــش را کنیــم آبــاد.  

مــن بــه همــه آنــان کــه در ایــن انتخابــات نیامدنــد هــم میگویــم موعــد دیــدن شــما و حرفهــای شماســت. زمــان دغدغه‌هــا و نگرانیهــای یکدیگــر و زمــان گفــتوگــو بــرای ایــران اســت. دولــت منتخــب و حکومــت بایــد بداننــد کــه چــه میگوییــد و چــرا نیامدیــد. وقتــی نهــاد انتخابــات صــورت ســالم و رقابتــی موثــر بیابــد، قطعــا رای زبــان اصلــی گفــتو گــو میشــود.

مــن نیامــده‌ام کــه خواســت و اراده شــما را در حــد رفــع رنجهــای امــروز مــردم محــدود کنــم، مــن امــدهام تــا بــا بازگشــت دولــت منتخــب بــه آرمانهــا و وعدههــای فرامــوش شــده در نظــام جمهــوری اســامی ایــران، بــا التــزام حا کمیــت در عمــل بــه آن، و بــا حمایــت مســتمر و نقــد و نظــارت شــما، باهــم بــه ســوی تامیــن منافــع و مصالــح ملــی کشــور و گشــودن افــق توســعه پایــدار و پیشــرفت همــه جانبــه ایــران قــدم برداریــم.

مــن آمــدهام تــا بــا هــم ســایه تحریــم و تهدیــد و جنــگ را از ایــران دور کنیــم، بــه دنبــال صلــح پایــدار و آرامــش و همــکاری در منطقــه و گفــتو گــو و تعامــل ســازنده بــا جهــان باشــیم و همــه اینهــا را در خدمــت منافــع ملــی کشــور و نیازهــای مــردم قــرار دهیــم.  


مــن و همراهــان مــن، امــروز آنچــه را از دروغ و تهمــت و جفــا در ایــام انتخابــات دیدیــم، نــه تنهــا میبخشــیم کــه فرامــوش هــم میکنیــم. زمــان آن اســت کــه بــرای ایــران ســینه‌ها را از کینه‌هــا بشــوئیم، دســت بــه دســت بهــم دهیــم و بــه آینــده بهتــر بیاندیشــیم.  


اکنــون مســئولیت تاریخــی همــه مــا تـلاش خردمندانــه و بی وقفــه بــرای اصلاح رویکردهــا، ســاختارها و رفتارهــای نامناســب حکمرانــی اســت. رویکــرد مــن، پاســخگو کــردن دولــت آینــده در همیــن ســو و انتخــاب همــکاران بــا همیــن منطــق و مــلاک خواهــد بــود. حــق منطــق و شایســتگی بــه دور از هــر تبعیضــی مــلاک مــن خواهــد بود.  

خواهــم کوشــید اشــخاص را بــا حــق بســنجم، نــه حــق را بــا اشــخاص. اصلاحــات را بایــد بــه پیــش بریــم، پــس از حســین بــن علــی (ع) بیاموزیــم کــه  نهضتــش را فراتــر از اصــلاح آمرانــه یعنــی طلــب و اراده اصلاح امــور می دانســت، ایــن یعنــی ابــراز خواســت و حضــور مســتمر مــردم بــرای اصلاح.  


بــه روان پــا ک همــه شــهدا و شــهیدان دولــت از رجایــی و باهنــر تــا رئیــس جمهــور فقیــد رئیســی و ســرباز افتخارآمیــز وطــن، ســردار قاســم ســلیمانی درود میفرســتم.

یکشــنبه آغــاز مــاه محــرم اســت بــه اندیشــه و راه حســینی بــاز گردیــم و حرمــت ایــن ایــام را پــاس بداریــم.

بازهم همه باهم برای ایران 
خاک پای ملت ایران  
مسعود پزشکیان  

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۵۴۸۹۷۰۰۰:۲۲:۳۲ ۱۴۰۳/۴/۱۷
کی بود با ۱۸ میلیون رای به شهید رئیسی میگفت رئیس جمهور اقلیت؟
ناشناس۳۵۴۸۹۹۹۰۰:۵۵:۵۱ ۱۴۰۳/۴/۱۷
امید که وزارت نفت را در اختبار باند زنگنه نگذاری
احمد۳۵۴۹۳۳۲۰۷:۵۲:۴۸ ۱۴۰۳/۴/۱۷
بیانیه‌ای متین، غیرشعاری و صادقانه.
ناشناس۳۵۴۹۴۴۶۰۹:۰۴:۲۵ ۱۴۰۳/۴/۱۷
از اصلاح طلب خارج شوید وگرنه شامل آشوب و تحریم هستی
ترازو۳۵۴۹۵۱۱۰۹:۴۶:۴۲ ۱۴۰۳/۴/۱۷
از راه دور دست دعا به سوی حضرت حق بلند میکنم و برای ایران عزیزم و مردم ستمدیده و صبورم از صمیم قلب از درگاه باریتعالی آرزوی موفقیت و ایمان و سرافرازی دارم
محسن۳۵۴۹۶۳۶۱۱:۱۷:۵۶ ۱۴۰۳/۴/۱۷
احسنت به این انسان متواضع، امیدوارم همه ی طیف های سیاسی برای سربلندی کشور عزیزمان دست برادری به هم بدهند تا ایران به جایگاهی که حق این ملت نجیب و اصیل برسد، انشاا…

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

yektanetتریبون

پربحث‌های هفته

 1. دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب

 2. یک تبریک و چند یادآوری به رئیس جمهور منتخب

 3. پزشکیان؛ نهمین رئیس جمهور ایران

 4. یک یادآوری مهم به اصلاح طلبان

 5. اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای برگزاری مناظره بین زنگنه و جلیلی

 6. نظرات برگزیده مخاطبان الف: پزشکیان امید مردم را ناامید نکند/ دولت پزشکیان باید دولت متخصصین باشد

 7. از: مردم ایران به: رییس جمهور ایران

 8. پاستور که کاخ سفید نیست خانم ابتکار!

 9. طبل غازی میان تهی!

 10. نشست رئیس جمهور منتخب با فعالان ستادی

 11. چند خط مشفقانه برای پزشکیان

 12. ادعایی که معلوم نیست از کجا آمده!

 13. قالیباف خلبان پرواز تهران - سن پترزبورگ شد / لباس خلبانی بر تن رئیس مجلس

 14. درخواست احمد توکلی از مجمع تشخیص درباره تاثیر معدل در کنکور

 15. رییس‌جمهور جدید چه کارهایی را نباید بکند

 16. چرا تهران در مقابل کاهش قیمت مسکن مقاومت می کند؟!

 17. جلیلی: تا امروز بابک زنجانی را ندیده‌ام/ دادگاه کرسنت در حال برگزاری است

 18. پیشنهاد یک اصلاح‌طلب برای حضور مخبر در دولت پزشکیان/ تبریک سران کشورها و نامزدهای انتخابات به رئیس‌جمهور منتخب

 19. در دفاع از میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۳

 20. تحلیل روزنامه دولت از رای جلیلی و پزشکیان/ نقش مهم قالیباف در کمک به اجماع برای حل مشکلات مردم

 21. جزئیات جلسه دونفره جلیلی و پزشکیان

 22. ۲ دستورکار مهم پیش روی مسعود پزشکیان

 23. طرح مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان تورم

 24. «عراقچی» محتمل‌ترین گزینه دولت پزشکیان برای وزارت خارجه

 25. دشواری های احیای یک بیمار برای پزشکیان

آخرین عناوین