یک توهم ساده کرونایی

گروه عکس الف،   3990709007

نیمی از سال ۱۳۹۹با ترس از ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن گذشت. در تمام این مدت تقریبا همه ما مجبور هستیم به شهر و خیابان و محله برویم و با این کار تقریبا تماس نداشتن با اشیا و لمس نکردن محیط عمومی ناممکن است.این تصاویر با تکنیک تغییر کلوین (تغییر دمای رنگی تصویر) در حین عکاسی توسط دوربین ثبت شده است. عکس؛ علیرضا معصومی/ ایسنا

یک توهم ساده کرونایی
یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی یک توهم ساده کرونایی

آخرین عناوین