بهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلان

  4030210064

سراوان تا دو سال گذشته محل دفن زباله شهر رشت و شهرهای اطراف در پهنه مرکزی استان گیلان بود، اما از آبان ۱۴۰۱ پروژه بهسازی لندفیل سراوان با جدیت آغاز شد.در سال ۱۴۰۱ وسعت لندفیل سراوان پس از ۴۰ سال دفن زباله به ۱۸ هکتار رسیده بود . زباله ها دره ای به عمق ۱۰۰ متر را پُر و تبدیل به تپه کرده بودند، اما امروز ۱۴ هکتار از این لندفیل بهسازی شده است.

بهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلانبهسازی سراوان از دفن زباله - استان گیلان

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین