کمپ معالی‌آباد شیراز

گروه عکس الف،   3990422142

کمپ آبادانی ها حاشیه‌ای‌ ست در متن شهر،جایی در انتهای محله معالی‌آباد شیراز، بین آپارتمان‌های سربه فلک کشیده گلدشت و ساختمان‌های بلندمرتبه و شیک کوهپایه دراک. محله‌ای که هیچ تابلوی راهنمایی ندارد، ساختمان‌هایی یک طبقه که نه می‌توان آنها را خانه نامید نه کومه و کپر؛ جایی که بیش از چهار دهه قبل، محل اسکان سازندگان آپارتمان‌های فرانسوی‌ساز معالی‌آباد بود.

کمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیرازکمپ معالی‌آباد شیراز
ابر آروان

آخرین عناوین