نشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهم

گروه عکس الف،   3990229048

نشست هم اندیشی فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهم عصر یکشنبه در تهران برگزار شد. در این نشست، محمدباقر قالیباف منتخب اول مردم تهران در مجلس یازدهم و حدود ۶۰ منتخب دیگر مردم در مجلس یازدهم حضور داشتند.

نشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهمنشست فعالان صنعت و معدن با منتخبان مجلس یازدهم
ابر آروان

آخرین عناوین