حضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشور

گروه عکس الف،   3980404124

حسن روحانی امروز پس از حضور در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشور با وزیر و مدیران ارشد وزارت بهداشت و دمان دیدار و گفتگو کردند.

حضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشورحضور حسن روحانی در مراسم آغاز اسقرار برنامه پرونده الکترونیک سلامت کشور

عناوین مرتبط

آخرین عناوین