گامی جدید در تشخیص کرونا

گروه ویدئو الف،   3990423105

محققان به روشی جدید دست یافتند، تا ناقلان بدون علامت کرونا را بتوانند از راه آزمایش بزاق دهان شناسایی کنند.

یکتانت

آخرین عناوین