کویر شوراب

گروه عکس الف،   3990410100

کویر شوراب در جنوب‌غربی شهر سمنان و جنوب‌شرق سرخه قرار دارد و دارای نهشته هایی از جنس رس مربوط به دوران کواترنر (حاضر) است. پوشش گیاهی این منطقه فقیر بوده و به منظور جلوگیری از طوفان شن توسط منابع طبیعی، تاغ کاری شده است.

کویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شورابکویر شوراب
ابر آروان

آخرین عناوین