خانواده عشایری

  4030224146

در سراسر ایران اقوام به شیوه کوچ نشینی یا یکجا نشینی زندگی می کنند که شغل و درآمد اصلی این عشایر از دامداری تأمین می شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط زندگی عشایر، این اقوام در طول سال با خانواده، دام و وسایل خود از مکانی به مکان دیگری مهاجرت می کنند.

خانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایریخانواده عشایری

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین