برخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلف

گروه عکس الف،   3990216122

با شیوع ویروس کرونا و آغاز قرنطینه خانگی، نیروهای پلیس در کشورهای مختلف روش‌های تنبیهی متفاوتی را برای ناقضان قرنطینه در نظر گرفته‌اند، از جریمه نقدی در روسیه تا کتک زدن به وسیله باتوم در هندوستان، حتی یک مقام کنیایی پا را از این فراتر گذاشته و در تصویر منتشر شده از این کشور شلاق به دست با ناقضان قرنطینه برخورد می‌کند.

برخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلفبرخورد پلیس با نقض کنندگان قرنطینه در کشورهای مختلف
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین