مدعیان امروز حقوق انسانی، بزرگترین ناقضان حقوق بشر!

گروه ویدئو الف،   3981002077

رئیس دستگاه قضا در نشست مسئولان عالی قضایی گفت: پدران کلیسا امروز نیم نگاهی به کودک کشی و ویرانگری مدعیان دروغین حقوق بشر کنند.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین