جزئیات طرح حمایت معیشتی

گروه ویدئو الف،   3980825119

کنترل مصرف بی رویه بنزین ، هدفمند ساختن پرداخت یارانه سوخت و کمک به اقشار کم درآمد جامعه هدف اصلی طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اعلام شده است.

ابر آروان

آخرین عناوین