• ۸۵ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی

    ۸۵ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی

    گروه اجتماعی الف، 

    رئیس مرکز ملی خشکسالی مساحت و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی را طی یک دهه و یک سال گذشته اعلام و تأکید کرد که بیش از ۸۵ درصد جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته است.