شلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کرونا

عکس،   4000211064

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اعلام تمدید محدودیت‌ها برای سومین هفته متوالی و رکورد ابتلا و فوتی در تهران و شهر‌های نارنجی و قرمز متاسفانه شاهد رعایت نکردن پروتکل‌ها و تجمع مردم در بوستان‌ها توسط پایتخت نشینان هستیم.

شلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کروناشلوغی پارک جمشیدیه در پیک چهارم کرونا
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین