نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

اقتصادی،   4000115079

مطابق با قانون نرخ دیه به صورت کل و جزء و مطابق با قانون متفاوت است.

نرخ دیه به صورت کل و جزء در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مطابق با قانون هر ساله قوه قضاییه موظف است تا نرخ دیه را با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور اعلام کند و برهمین اساس سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۹ نرخ دیه کامل در ماه غیر حرام را ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد.

اما نرخ دیه به صورت کل و جزء، قیمت های متعددی دارد و در هر سانحه ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود.

در اینجا  نرخ دیه به صورت کل و جزء حسب اعلام قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بیان می‌کنیم.

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۲-دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰ تومان

۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰ تومان

۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰ تومان

۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰ تومان

۸-یکصدم دیه کامل (یک درصد) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) ۲۴۰۰۰۰۰ تومان

۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰ تومان

۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰ تومان

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰ تومان

۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰ تومان

۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰ تومان

۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰ تومان

۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰ تومان

۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان

۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان

۱۹-یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰ تومان

۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰ تومان

۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰ تومان

۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان

۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰ تومان

۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰ تومان

۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰ تومان

۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان

۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰ تومان

۲۹-دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان

۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰ تومان

۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان

۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان

۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان

۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰ تومان

۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰ تومان

۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان

۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰ تومان

۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰ تومان

۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰ تومان

۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۴۷-ثلث دیه کامل (یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۴۸- ربع (یک چهارم) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۴۹-خمس (یک پنجم) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان

۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۴- حارصه (یک شتر) ۴۸۰۰۰۰۰ تومان

۵۵-دامیه (دوشتر) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۵۶-متلاحمه (سه شتر) ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان

۵۷-سمحاق (چهار شتر) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

۵۸-موضعه (پنج شتر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۹-هاشمه (ده شتر) ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان

۶۰-منقله (پانزده شتر) ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر) ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان

۶۲-جائفه (ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان

۶۳-دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰ تومان

۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰ تومان

۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) ۱۲۰۰۰۰ تومان

۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) ۹۶۰۰۰۰۰ تومان

۶۹-دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان

۷۰-دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۷۱-دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۵-دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

این مقادیر دیه در قانون آمده است و با تصمیم پزشکی قانونی مقداری که قاضی تعین کند باید بر اساس این جدول پرداخته شود.

یکتانتتریبون

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های هفته

  1. پاسگاه مرزی ایران زیر برف مدفون شد

  2. گزارشی از آمار مهاجرت ایرانیان و سایر کشورهای جهان که باید بدانید

  3. حسن روحانی در لباس سربازی در سال ۱۳۵۰

  4. چشمه‌ای غیرعادی در کوه‌های افغانستان

  5. مدعیان از راه رسیده در صف اول!

  6. دستور کار جدید سعودی ها: جذابیت در جهان اسلام با نزدیک شدن به ایران

  7. علی عسکری: کار در هلدینگ، جهاد فی سبیل الله است

  8. ارابه های مرگ همچنان می تازند

  9. ارتفاع پست !

  10. منشاء صدای انفجار شب گذشته چه بوده است؟

  11. اگر توافق شود چه می شود؟ / آیا « بهار اقتصادی» در راه است؟

  12. مدرن دیپلماسی: چرا اسرائیل نمی تواند به ایران حمله کند؟!

  13. آمریکا از بیم موشک‌ها و پهپادهای ایرانی به سلاح لیزری متوسل می‌شود

  14. درباره چندچهره‌گی برخی منتقدان نظام

  15. ردپای چهار عضو دولت روحانی در رانت و فساد شرکت دخانیات/حجم فساد آنقدر زیاد است که با آب دریای کاسپین هم پاک نمی شود

  16. آب در دل کویر تکان خورد

  17. گفت و شنود کیهان؛ از ظریف بپرسید!

  18. برخورد قاطع قضایی با خودروسازان در صورت محرز شدن عدم کارکرد درست ایربگ

  19. اظهارات جدید «الهام علی‌اف» که به مذاق روسیه خوش نخواهد آمد

  20. اشتباهات عراقچی در آخرین دور مذاکرات وین/ روایت ولایتی از جلسه با رئیسی درباره سفر روسیه/ دست خالی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس/ انتقاد دوباره پلیس از خودروسازان

  21. پاسخ وزیر نفت به ادعای همتی/ امیدواری صالح‌آبادی به بهبود وضعیت اقتصادی در سال آینده/ کرباسچی از کارگزاران کنار گذاشته شد؟

  22. زندگی یک مادر دهه شصتی با ۹ فرزند

  23. پلیس و «زرنگ‌بازی»های ما !

  24. آقای زیبا کلام کدام نژاد پرستی ؟

  25. میوه های صادراتی مشکلی نداشت، مشکل ما سموم تقلبی در بازار است

  ابر آروان

  آخرین عناوین

  بلیط هواپیما