حداکثر سن ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد/ ممنوعیت ثبت‌نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف

سیاسی،   3991226060

نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری برای تامین نظر شورای نگهبان با حداقل سن ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال در هنگام ثبت نام داوطلبان موافقت کردند. همچنین نمایندگان مقرر کردند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دارای شرایطی مانند ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند.

حداکثر سن ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد/ ممنوعیت ثبت‌نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 26 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح جز (11) بند (ب) موافقت کردند.

در جز (11) بند (ب) اصلاحی آمده است: سابقه تصدی حداقل مجموعاً 4 سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند.

همچنین تبصره 1 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون به شرح زیر اصلاح شد: مقامات و مدیرانی که به تشخیص شورای نگهبان همطراز و هم سطح اشخاص موضوع جز «10» بند «ب» این ماده محسوب می‌شوند و نیز افرادی که به تشخیص این شورا واجد شرایط اصل (115) قانون اساسی و بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات هستند می توانند در انتخابات ثبت نام نمایند.

شرایط ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد

بر اساس این گزارش در اصل (115) قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

 تبصره2 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون نیز با موافقت نمایندگان اصلاح شد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام مدارک مثبته مربوط به اجزای «2»، «3»، «5»، «6»، «7» و «11» بند (ب) این ماده را به وزارت کشور ارائه نمایند. ثبت نام در انتخابات به معنای دارابودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان می باشد.

در ادامه با موافقت نمایندگان بدلیل اصلاح تبصره 2، تبصره3 ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون حذف شد.

تبصره حذف شده به شرح زیر است: داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله را ارائه دهند.

** ممنوعیت ثبت‌نام اتباع ایرانی با تابعیت مضاعف در انتخابات ریاست جمهوری

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، با اصلاح ماده 2، 3 ، 4 و 11 این طرح موافقت کردند.

بر این اساس در ماده 2 آمده است؛ یک ماده به‌شرح زیر به‌عنوان ماده (35) مکرر1 به قانون الحاق می‌شود: ماده (35 مکرر 1) - شورای نگهبان می تواند در راستای مصوبه مورخ  20/  10/ 1396 این شورا در خصوص «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجال مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری»  موضوع بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

جزء (1) بند (الف) ماده 2 قانون، به شرح زیر اصلاح و به عنوان جزء (1) بند (ب) ماده (1) الحاق می شود و شماره اجزا نیز اصلاح می گردد: 1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه واشتهار به آن.

در جزء (2) بند (ب) ماده (2) قانون، عبارت «شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان» جایگزین عبارت «شوراها» شد.

در جزء 3 بند (ب) ماده (2) قانون، عبارت جریان های واگرا حذف شد.

در جزء (4) بند (ب) ماده (2) قانون، عبارت «اسلام انقلابی» به عبارت «انقلاب اسلامی»  اصلاح شد.

تبصره بند (ب) ماده 2 قانون به عنوان تبصره ماده 2 قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره- موارد مندرج در این ماده نافی اختیارات شورای نگهبان در تعیین و تشخیص شرایط مقرر در اصل 115 قانون اساسی و بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری نمی باشد.

در جزء 3، بند (الف) ماده (2) قانون، عبارت «مذهب تشیع» جایگزین عبارت «مذهب شیعه جعفری اثنی عشری» شد.

در تبصره ماده 3 تاکید شد موضوع الحاق ماده (35 مکرر2)، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی توانند در انتخابات ثبت نام کند.

از سوی دیگر با رأی نمایندگان بندهای (الف) و (ب) و تبصره ماده (4)  به عنوان بندهای (ج) و (د) به ماده (2) این قانون الحاق و ماده 4 حذف شد.

ماده 11 برای تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛ در راستای بند (2-10) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه‌ماه پیش از صدور از دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌توانداز آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند(5-10)سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید.

تبصره- وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا هر یک از اعضای اداره انتخابات شورای نگهبان و هر یک از اعضای شورای نگهبان، مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند. تاخیر مخل به کشف صلاحیت یا تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای ذکر شده مستوجب یکی از مجازاتهای تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 در دادگاههای صالح است.

** حداکثر سن ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به ۷۵ سال افزایش یافت

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، با چند اصلاح آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

براین اساس در جز (2) بند «الف»، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل 115 قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط « عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد.

براساس این مصوبه جزء 2 بند (الف) ماده (1) موضوع اصلاح ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 2- ایرانی الاصل و تابع ایران

همچنین با موافقت نمایندگان بر اساس ایراد بند 6 شورای نگهبان، جز (2) بند (ب) مغایر بند (5-10) سیاست های کلی انتخابات است.

براین اساس جزء 2 بند (ب) ماده (1) موضوع اصلاح ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 2 - حداقل سن 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن 75 سال تمام در هنگام ثبت نام

براساس مصوبه کمیسیون و موافقت نمایندگان در صحن جزء 7 بند (ب) ماده (1) موضوع اصلاح ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: 7- فقدان سو سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی.

همچنین براساس ایراد شورای نگهبان، در جزء «10» بند (ب)، درنظر گرفتن سابقه تصدی سمت های مذکور در جز های (ر) و (ز) به عنوان یکی از شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند (الف) این ماده، مغایر اصل 115 قانون اساسی شناخته شد؛ نمایندگان جزءهای (ر) و (ز) در جزء 10 بند (ب) ماده (1) موضوع اصلاح ماده 35 قانون را حذف کردند.

یکتانتتریبون

پربحث‌های دیروز

 1. لایحه رتبه‌بندی معلمان مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد

 2. نسخه راغفر برای مهار تورم/ توضیح امیرعبداللهیان درباره زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای/ پاسخ عراقچی به کیهان درباره گریه وندی شرمن در مذاکرات برجام

 3. مقام سابق آمریکایی: اسرائیل تا ۲۰ سال دیگر وجود نخواهد داشت

 4. عددهای هشداردهنده در بودجه نویسی

 5. علامه حسن‌زاده آملی دار فانی را وداع گفت

 6. توییت محسن رضایی درباره تایید شهادت علی لندی

 7. ارائه بسته‌های رایگان ۳۰ تا ۶۰ گیگابایتی به استادان، معلمان و دانشجویان

 8. مدرسه‌ها وا شده؛ «دغدغه» برپا شده؟!

 9. امیرعبداللهیان: بر اساس رفتار عملی بایدن تصمیم می‌گیریم/ بزودی مذاکرات وین از سر گرفته می‌شود

 10. تولید ٣ و نیم میلیون دز واکسن کرونای رازی / نتایج مقایسه واکسن‌های «سینوفارم» و «کووپارس» اعلام شد

 11. واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات گستاخانه نماینده مجلس آذربایجان

 12. قدردانی چین از سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل

 13. «جنگ» را چطور بخوانیم؟!   

 14. تسلیت رهبر انقلاب اسلامی به خانواده علی لندی قهرمان نوجوان ایذه‌ای

 15. وزیر علوم: این ترم دانشگاه‌ها به صورت حضوری و مجازی آموزش‌ها را آغاز می‌کنند

پربحث‌های هفته

 1. «علی لندی» نوجوان قهرمان ایذه‌ای آسمانی شد

 2. چراغ سبز رئیسی به جهان؛ انتقاد از آمریکا

 3. دستور رییسی درباره بیژن عبدالکریمی

 4. شیوه عجیب و خطرناک جابجایی زائران اربعین با هواپیما باربری

 5. چرا رئیس جمهور به مجمع عمومی سازمان ملل نمی‌رود؟

 6. مجری فاکس نیوز رئیس جمهور کشورش را با خاک یکسان کرد

 7. چرا برکت نتوانست به وعده تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن عمل کند؟ / حرکت در مسیر سخت «برکت»

 8. چرا توان هسته ای ایران را نمی توان تضعیف کرد؟

 9. شکار ناگهانی سگ توسط کروکدیل گرسنه

 10. سردرگمی سیستماتیک مردم

 11. عجیب اما واقعی! هذیان گویی بایدن در آنتن زنده

 12. واردات خودرو ، مفید یا مضر ؟ 

 13. عملیات نجات توسط یک روحانی در کوه

 14. کلیپی که اشک رییس جمهور را درآورد

 15. دعوای کاذب درباره عضویت ایران درباره سازمان همکاری شانگهای

 16. به نام فقرا به کام اغنیا

 17. تقدیم لایحه دولت به مجلس، برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی

 18. دفاعیات میرسلیم از طرح صیانت/ علت سکوت روحانی در این روزها چیست؟/ واکنش مثبت علی مطهری به نطق رئیسی در سازمان ملل

 19. لایحه رتبه‌بندی معلمان مهرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب خواهد شد

 20. دستگیری دعانویس میلیاردر در نیاوران

 21. فیلم| وداع با قهرمان دهه هشتادی/ «علی لندی» فهمیده دوران شد پیکر

 22. نیکزاد: لشکر آذری‌ها گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند

 23. این نیز گذشت و روسیاهی به ذغال ماند!

 24. اتحاد آنگلوساکسونها علیه دنیا !

 25. ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

ابر آروان

آخرین عناوین