آموزش پلیس غزه

گروه عکس الف،   3990629078

وزارت امور داخلی و امنیتی غزه از آموزش ۱۵۰۰ نیروی تازه پلیس خبر داده است. ایاد البزم سخنگوی وزارت كشور فلسطین با بیان اینکه این نیروها به طور موقت برای سه ماه منصوب شده اند گفت: این افراد با توجه به شیوع ویروس کرونا برای تقویت مقابله با ویروس کرونا وظایفی را عهده دار خواهند شد.

آموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزهآموزش پلیس غزه

آخرین عناوین