تعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کرونا

گروه عکس الف،   3990119108

بازار سنتی و قدیمی قزوین به دلیل پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا ازدوشنبه چهارم فروردین ماه تعطیل اعلام شده است و تا بیستم فرودین سال جاری این تعطیلی ادامه دارد.

تعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کروناتعطیلی بازار قدیمی قزوین در پی شیوع کرونا

آخرین عناوین