اقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونا

گروه عکس الف،   3990111095

مدتی هست که بخاطر وجود یک ویروس مسری که همه با نامِ آن آشنا هستیم، در خانه‌هایمان قرنطینه هستیم. در دورانِ قرنطینه هم باید دستوراتی را اجرا کنیم، تا مراقبت از خود و دیگران، کامل شود. پس هر چیزی که از بیرون، به خانه می‌آید، باید ضدعفونی شود و وظیفه ما هم در خانه ماندن است./ مهر؛ عکاس؛ فاطمه عابدی

اقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونا
اقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونااقدامات پیشگیرانه خانگی علیه کرونا

آخرین عناوین