موزه خوشنویسی - قزوین

گروه عکس الف،   3980325056

قزوین از دیرباز مهد پرورش بزرگان خوشنویسی کشور بوده‌است. اساتیدی همچون میرعماد حسنی، میرزا محمد حسین عماد الکتاب قزوینی،میرزا محمد علی خیارجی قزوینی (اولین خوشنویسی که بسم الله را به صورت مرغ طغرا ترسیم کرد)و ...، به این سبب شهر قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران لقب داده شده‌است. این موزه خوشنویسی قزوین در محل کاخ چهل‌ستون قزوین برقرار است./ عکس از صدا و سیما

موزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوینموزه خوشنویسی - قزوین

عناوین مرتبط

آخرین عناوین