جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»

  4030118022

«قلعه سلاسل» دژی است بسیار بزرگ در شوشتر که دارای حیاط‌های مفصل و متعدد، شبستان‌ها، برج‌ها، باغچه‌ها و خندق بوده ‌است.اکنون تمامی عمارت‌های آن تخریب شده‌اند و به غیر از اتاق‌های زیرزمینی، شوادان‌ها و تونل‌های داریون چیزی از آن نمانده ‌است.متون تاریخی از وجود آن در زمان هخامنشیان حکایت می‌کنند و قلعه تا حدود ۵۰ سال پیش آباد بوده‌ است.

جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»جاذبه های گردشگری خوزستان؛ «قلعه سلاسل» و «نهر داریون»

تماشا کنید

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

آخرین عناوین