• هر که زورش بیش، حقوق و مزایایش بیشتر !

    هر که زورش بیش، حقوق و مزایایش بیشتر !

    بی‌عدالتی در دریافتی کارکنان فارغ از آنچه در احکام آمده، سبب گسترش و عمیق شدن احساس بی‌عدالتی در بین کارکنان و جامعه شده است.

  • خارج از صف !

    خارج از صف !

    محمدحسن نخجوانی، گروه اجتماعی الف،