• توضیحات معاون وزیر در مورد پاداش المپیک

    توضیحات معاون وزیر در مورد پاداش المپیک

     مریم کاظمی‌پور گفت: این پاداش قطعا باید در هیات اجرایی و هیات رئیسه کمیته ملی المپیک مورد ارزیابی قرار بگیرد و قطعا طی روزهای آینده توسط سخنگوی کمیته اعلام خواهد شد.