• درِگوشی مسئولان با محمدرضا زائری

    درِگوشی مسئولان با محمدرضا زائری

    گروه سیاسی الف، 

    محمدرضا زائری در توئیتی نوشت: اگه يه روزی بتوانم بنويسم چه كسانی از بزرگان و مسؤولان يواشكی و خصوصی به من می‌گويند حرف تو همان نظر ماست، خيلی جالب می‌شود! می‌گويند نظرات تو را قبول داريم و حرف ما هم همين است؛ در باره حجاب و آزادی و جوانان و مسايل زنان و آزادی بيان و مسايل اجتماعی و ... اما نمی‌توانيم بگوييم!