زاکانی: مواجهه با گردن‌کلفت‌ها و زمین‌زدن آن‌ها برای من تجربه خوبی است

  4030405066

علیرضا زاکانی: مواجهه با فساد اقتصادی گام اولی است که بنده برمی‌دارم. مواجهه با گردن کلفتها و زمین زدن آنها در ۲۰ سال گذشته برای من تجربه خوبی است. فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری (برای مبارزه با فساد)میثاق من و شماست

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین