پزشکیان: بدون ارتباط با خارج هر کاری در داخل بکنیم به جایی نخواهیم رسید

  4030403061

پزشکیان در نشست اتاق اصناف: من حزبی کار نخواهم کرد و براساس کار کارشناسی کار می کنم. حرف کارشناسی را می پذیرم و حرف حزبی و جناحی که پشتیبانی علمی نداشته باشد نمی پذیریم. بدون ارتباط با خارج هر کاری در داخل بکنیم به جایی نخواهیم رسید.

تماشا کنید

yektanetتریبون

آخرین عناوین