دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان

گروه عکس الف،   4000805051

دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان صبح امروز چهارشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۰ برگزار شد

دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین