روز جهانی کارگر

عکس،   4000212003

یازدهم اردیبهشت ماه و اول ماه می، روز جهانی کارگر نامیده شده است تا بتوان اهمیت وجود این قشر پر تلاش و محوری در رشد، ارتقا و بقاء جامعه را یادآور شد.

روز جهانی کارگر
روز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگرروز جهانی کارگر
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین