تدریس معلمین در روستاهای محروم شادگان

عکس،   4000211059

از جمله چالشهای آموزشی در سیستم غیر حضوری در دوران کرونا عدم وجود زیرساختهای لازم در مناطق محروم یا روستاها است.لذا با در نظر گرفتن این أمر که امکان برقراری ارتباط معلمان ازطریق فضای مجازی با اکثریت دانش آموزان مدارس وجود ندارد،تصمیم براین گرفته شدکه آموزش این دانش آموزان به روشهای مختلف و بادر نظرگرفتن ظرفیتهای موجود در مدرسه و روستا استمرار یابد.

تدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگانتدریس معلمین در روستاهای محروم شادگان
یکتانتتریبون
ابر آروان

آخرین عناوین