انهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودان

گروه عکس الف،   3990709083

۳۰۰ هزار سلاح سنگین و سبک بدون مجوز به وسیله مواد منفجره در استان رود نیل سودان منهدم شد.

انهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودانانهدام ۳۰۰ هزار اسلحه بدون مجوز در سودان

آخرین عناوین