گروگانگیری در آمریکا

گروه ویدئو الف،   3990525039

ماموران پلیس در شهر سالت لیک آمریکا با یک مورد گروگانگیری مواجه شدند. آنها تلاش کردند تا با صحبت، فرد گروگانگیر را تسلیم کنند اما هنگامی که مقاومت او را دیدند، به سمتش شلیک کردند و او را از پا درآوردند.

ابر آروان

آخرین عناوین