کفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کرونا

گروه عکس الف،   3981225072

با شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور، تمام اموات منتقل شده به سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان ضدعفونی می شوند و تمام مراحل پذیرش، تغسیل، تکفین، نماز و تلقین و تدفین اموات در باغ رضوان با رعایت کامل مسائل شرعی و دستورالعمل های بهداشتی توسط خادمان گمنام آرامستان باغ رضوان انجام می پذیرد.

کفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کروناکفن و دفن متوفیان به دنبال شیوع کرونا

عناوین مرتبط

آخرین عناوین