ضدعفونی کردن مراکز فاتب

گروه عکس الف،   3981224085

معاونت بهداری ناجا جهت مبارزه با ویروس کرونا، برنامه ضدعفونی کردن مراکز فاتب را به صورت مداوم اجرا می کند.

ضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتبضدعفونی کردن مراکز فاتب

عناوین مرتبط

آخرین عناوین