آماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلس

گروه عکس الف،   3981128046

در روزهای باقی مانده انتخابات مجلس‌، کمیته‌های انتخابات کار‌های خود را شروع کرده‌اند و در حال آموزش به اعضای اجرایی شعب اخذ رای و آماده شدن برای روز انتخابات هستند. آماده سازی صندوق‌های رای، بروز رسانی و کنترل دستگاه‌های احراز هویت، توزیع تعرفه‌های انتخابات به شهرستان‌های دیگر و فعالیت کمیته‌های تبلیغات و بازرسی انتخابات از جمله امور مربوط به قبل از شروع انتخابات در کمیته انتخاباتی شهرضا است.

آماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلسآماده سازی صندوق‌های اخذ رای انتخابات مجلس

عناوین مرتبط

آخرین عناوین