کیت جالب برای تبدیل چند نمایشگر به یک نمایشگر واحد

گروه فناوری الف،   3981115057

این کیت می‌تواند چند مانیتور کوچک را به یک مانیتور بزرگ تبدیل کند.

آخرین عناوین