پارک خودرو بدون سرنشین

گروه ویدئو الف،   3980811048

راننده خودرو پس از تصادف از ماشین به بیرون پرت می‌شود و پس از آن ماشین به حرک خود ادامه می‌دهد تا در گوشه‌ای پارک می‌شود

ابر آروان

آخرین عناوین