گرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضان

گروه عکس الف،   3980229130

گرمخانه های تهران همچنان و در برخی موارد شبانه روزی از این افراد نگهداری می کنند.ماه مبارک رمضان بهانه ای شد تا به بزرگترین گرمخانه شهر تهران سری بزنیم و از فعالیت آنها در ماه میهمانی خدا باخبر شویم.توجه:قبل از تهیه گزارش از تمامی کسانی که چهره آنها در تصاویر مشخص است،اجازه گرفته شده است و آنها نیز رضایت خود را اعلام کرده اند./ عکس از فارس

گرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضانگرمخانه خاوران تهران در شب های ماه رمضان

آخرین عناوین