منصوریان: پول جاکارتا را بگیرم از ووشو خداحافظی می‌کنم/ با رفتن به ماه عسل زندگی ام عوض شد

گروه ورزشی الف،   3961229154

ملی پوش ساندا کشورمان گفت: در سال ۹۶ با توجه به حضور در برنامه ماه عسل و اکران فیلم صفر تا سکو نگاه مردم نسبت به خواهران منصوریان تغییر کرد.

منصوریان: پول جاکارتا را بگیرم از ووشو خداحافظی می‌کنم/ با رفتن به ماه عسل زندگی ام عوض شد
کسـب چهارمین مـدال طلای قهرمانی جهان و به دسـتآوردن رکـورد تازه‌ای در تاریـخ ووشـوی جهـان، افتخـار ورزشـی "شهربانو منصوریان" اسـت و البته حضـور در برنامـه مـاه عسـل و اکـران مسـتند صفـر تـا سـکو هـم باعث شـد تا او، سال خاصی را پشت سر بگذارد.
 
شـهربانو منصوریان در رشـته کونگ فو به قهرمانی جهان رسـید، اما افتخارات کسب شده در رشته ووشو او را مطرح کـرد. او بـا کسـب چهـار مدال طـلای جهانی، 2 طلای آسـیایی و 2 طلای جام جهانـی، از لحاظ تعداد مـدال و قهرمانـی، پرافتخارتریـن بانـوی ورزشـکار ایرانـی بـه شـمار مـی رود و خواهرانـش سـهیلا و الهـه به نوعـی ادامـه دهنده مسـیر او محسـوب می‌شـوند. در روزهـای پایانـی سـال، به سـراغ شـهربانو رفتـه و با او گفت: وگـو کردیم که البته حـال و هوای نوروزی هم در ایـن مصاحبه جریان دارد.

 

شــهربانو منصوریــان بــا قهرمــــــانی در مســابقات جهانی کونــگ فو بــه ورزش معرفی شــد؛ امــا شــما را بــه عنــوان یــک ووشــوکار می‌شناسند؟

ووشــو و کونگ فو ریشــه هــای مشــترکی دارنــد، اما در ایران 2 فدراســیون مجــزا دارنــد، در صورتی که رئیس فدراسیون ووشوی کشــورمان، نایب رئیس فدراسیون جهانی کونگ فو است.

یعنی ورزش را با کونگ فو شروع کردید؟

من در شــیراز ورزش را با کاراته شروع کردم و بعد در سمیرم به کلاس کونگ فو می‌رفتم. وقتی با رشته ووشــو آشنا شــدم، متوجه شدم این رشته ترکیبی از رشته‌های رزمی است و آموزش این رشــته را زیر نظر ســامره خلیلــی در ورزشــگاه تختی اصفهان آغــاز کــردم کــه حاصــل آن ۳۰ قهرمانی در مسابقات قهرمانی کشــور و لیگ برتر و رویداد‌های بین المللی است.

 الهــه منصوریــان در ووشــو زودتــر از خواهرانش شناخته شد. این طور نیست؟

ما با هم به اردوی تیم ملی دعوت شدیم، اما من در رده بزرگسالان و الهه در رده جوانان. اعــزام جوانــان به مســابقات بــرون مرزی هــم قبل از بزرگســالان اســت؛ از ایــن رو، او زودتر اعزام شــد و مدال گرفت و در ادامه هم، من در اولین حضورم در رقابت‌های جهانی به مدال رسیدم.

از شهربانو به عنوان مربی 2 خواهرش یاد می‌شود. این طور نیست؟

خب از وقتی الهه و ســهیلا تمرینات ووشــو را شروع کردند، من در کنارشان بودم و هر 2 هم لطف دارند و در مصاحبه هایشان از من به عنوان مربی یاد می‌کنند؛ اما زحمت اصلی با خودشان بوده است.

 در بین خواهران منصوریان، سهیلا دیرتر به جمع ووشویی‌ها اضافه شد. چرا؟

پــس از اینکــه اولیــن اعــزام مــا بــه مســابقات بــرون مرزی رقم خورد، سهیلا رشته ووشــو را شروع کرد و توانست خودش را بالا بکشد. البتــه در مقاطعــی در اردوهــای تیــم ملــی بــود؛ اما برای اعزام نهایی خط می‌خورد تا اینکه بالاخره به ترکیب اصلی تیم ملی رسید.

در بــــــازی هـــــــــای آســیایی گوانــگ جــو، خدیجـــــــه آزادپـــــور و الهـــــــــه منصوریــان دو نماینده ووشوی کشور بودند. چطور به ترکیب نهایی راه پیدا نکردید؟

بازی‌های آســیایی در اوزان ۶۰ و ۵۲ کیلوگرم برگزار می‌شــود که من وزن ۵۸ کیلوگرم بــودم و در اردوی تیــم ملی هم حضــور داشــتم، اما بــرای ترکیب نهایی، آزادپور و الهه انتخاب شدند. الهه هم برای رســیدن بــه تیم ملــی، رقبای سنگینی داشت.

در بازی‌های آسیایی اینچوان هــم حضــور داشــتید امــا نتیجه نگرفتید؟ حسرت مدال نگرفتن در این رویداد مهم را نمی‌خورید؟

به هرحال به حریف چینــی باختم. البته بــازی را برده بودم، اما حق خوری داوران به ضرر من شد. البته حسرتش را نمی‌خورم و تاثیری هم روی روحیه ام نداشت، چون از خودم راضی هستم.

 تا کی مــی خواهید بــه ورزش قهرمانــی ادامه بدهید؟

تــا وقتی کــه از نظــر مالــی تامین شــوم. مــی خواهم در بازیهــای آســیایی جا کارتــا با مــدال گرفتــن، پاداش بگیــرم و بعــد از آن از ورزش قهرمانــی خداحافظــی می‌کنم.

برخی معتقدند در ووشوی ایران، رقابت بین ملی پوشــان از رقابت برون مرزی دشوارتر است. قبول دارید؟

بله، در اردو‌های تیم ملی و مسابقات انتخابی، رقابت تنگاتنگی داریم. من و خواهرانم، هاشــمی، دریایی و آزادپور همگی مدعی هستیم و انتخاب نفرات اعزامی با برتری در مســابقات انتخابی با حداقل امتیاز اتفاق می‌افتد.

فکر می‌کنید چرا خدیجه آزادپور خیلی زود از صحنه قهرمانی محو شد؛ اما شهربانو منصوریان سال هاست یکه تازی می‌کند؟

تداوم دوران قهرمانی به خود ورزشکار بستگی دارد آزادپور جایگاه شاخـــــــصی در ووشوی کشورمان دارد و همــواره از او بــه عنــوان یــک ســاندا کار خــوب یــاد می‌کنم. وی بــه دلایلی که خودش مــی داند، از چشــم‌ها دور شــد؛ اما من تلاش مــی کنم به اهدافی که بــرای خــودم تعیین کــرده ام، دست پیدا کنم.

ســال ۹۶ از لحاظ زندگــــــی شخصـــــــی چطور بود؟

با اینکــه قهرمــان ووشــو هســتم، اما پــس از حضــور در برنامه ماه عسل و هم چنین اکران فیلم از صفر تا سکو بود که تغییرات اساسی در زندگی ما پیش آمد. حضور در برنامه ماه عسل سبب شد تا مردم با یک دید دیگری به ما نگاه کنند، به شخصه سال خوبی داشتم، اما برخی رویداد‌های ناگواری که در کشور ر. خ. داد، روح ما را نیز مثل سایر ایرانی‌ها آزرده کرد.

از فیلم صفر تا ســکو بگویید؟ تجربه بازیگری چطور بود؟

ایــن فیلم چهار ســال پیش بــا حضور مهتــاب کرامتی و سحر مصیبی ساخته شد. گروه فیلمســازی مــا در تمــام لحظه هــای زندگی مان بودند و مثل یک خانواده شده بودیم. حضور در برنامه ماه عسل سبب شد تا اکران این فیلم با استقبال مردم همراه شود. قبلا، چون مسابقات از تلویزیون پخش نمی‌شد، مردم با ما و رشته ووشــو آشنایی نداشــتند، اما بعد از برنامه ماه عســل و ا. کران فیلم از صفر تا ســکو دیگر مــردم ما را به خوبی می‌شناسند.

روی پــرده نقــره‌ای رفتــن چــه حــس و حالــی دارد؟

من در ۲۵ اکران خصوصی فیلم حضــور پیدا کردم که در تمام این اکران هــا دیدم که مردم تــا آخرین لحظه نشسته بودند. حتــی زمانــی کــه تیتــراژ فیلــم نمایــش داده مــی شــد همچنــان منتظــر بودنــد تــا پخــش فیلــم ادامــه پیــدا کند و بعــد از پایــان فیلم پنج تــا ۱۰ دقیقه روی پایشــان می‌ایستادند و دست می‌زدند.

 

حــالا ایــن شــهرت خــوب اســت یــا بد؟

هــم خــوب اســــــت و هــم بــد. دیگــــــــر مــــــا متعلــــــق بــه خودمــان نیســــــتیم و مــــــــردم از مــا انتظـــــار دیگـــــــری دارنــد و بایــد مواظــب رفتــار و پوشــش خودمــان باشــــــــیم و دیگــــــر نمــی توانیــــــــم مثــل گذشــــــــته رفتار کنیم. پــس از ایــن اتفاقــات مــردم ســمیرم فکر مــی کنند کــه وضــع زندگــی مــا خیلــی تغییــر کــرده و تیلیــاردر شده ایم. خیلــی از افــراد بــرای دریافت کمــک به مــا مراجعه می‌کنند، ولی متاسفانه من نتوانستم به آن‌ها کمک کنم و از این بابت ناراحت و شرمنده شدم.

بــرای ســــــال جدیــــــد چــه آرزوهـــــــایی دارید؟

دعا می‌کنــم که ســال ۹۷ ســال خوبی بــرای مردم ایران باشد. دیگــر شــاهد اتفاقــات تلخی کــه در این ســال برای برخی از هموطنان ما ر. خ. داد نباشیم.

کــدام ســین ســفره هفــت ســین را بیشــتر دوست دارید؟

سیب (با خنده) بالاخره نماد شهرم است.

بیشتر عیدی می‌دهید یا می‌گیرید؟

در دوران کودکی، عیدی می‌گرفتیم، اما حالا باید عیدی بدهیم.

بهترین عیدی که تا به حال گرفته اید؟

تبریک سال نو از طرف همسرم.

کــدام یــک از ســنت هــای نــوروز را بیشــتر دست دارید؟

دید و بازدیــد و حضــور در منزل اقــوام، به خصوص بــزرگ تـــــرها، ســــــفر‌های مــردم و رونــق گرفتــــــــن گردشگری.

چه برنامه‌ای برای پس از دوران قهرمانی دارید؟

مــی خواهـــــــم بــه طــور جــــــــدی بــه مربیگــــــری بپردازم. البته فعلا آ. کادمی ووشوی خواهران منصوریان، در سمیرم فعال اســت؛ اما در آینده احتمالا کارم را در تهران دنبال می‌کنم، زیرا هم درآمد مربیگری بیشتر اســت و هــم فضــای بهتــری بــرای پیشــرفت وجود دارد.

امسال هم که حسابی برای سیب سمیرم سنگ تمام گذاشتید؟

سمیرم شهرستان کوچکی است با مردمی کشاورز که بسیار زحمت کش و مهربان هستند. برنــد شــهر ما ســیب اســت و هــرگاه مــی خواهــم به مســابقات بروم یــک کارتن ســیب یا حداقــل چند سیب به من می‌دهند. من هم دوست دارم دلشان را شاد کنم و تا به حال در مصاحبــه هایــم در کشــور‌هایی هماننــد آمریکا، هند، چین، روسیه، ویتنام و اندونزی سیب سمیرم را تبلیــغ کــرده ام و امســال نیــز بــا همــکاری یکی از فروشــگاه هــای بــزرگ، اقدامــات مهمــی را در این زمینه صورت دادیم.

منبع: ویژه نامه اصفهان زیبا

عناوین مرتبط

پربحث‌های اخیر

  پربحث‌های دیروز

  1. نگاهی به قتل فجیع نوجوان عراقی در بغداد

  2. دستمزد مهناز افشار از شبکه ماهواره‌ای چقدر است؟

  3. یک عکس، یک شرح | نان، پست نمی‌شود...

  4. تصویر دیده نشده از لحظه دستگیری صدام

  5. براندازی و استدلال‌های متناقض

  6. قدرتمندترین ناوگان دریایی جهان

  7. صادق زیبا کلام: احمد توکلی را اینگونه شناختم

  8. چرا استیضاح ترامپ را باید جدی گرفت؟

  9. شهید بهشتی: تا وقتی سیرها و گرسنه‌ها با هم در جامعه ما دیده می‌شوند، جامعه ما اسلامی نیست

  10. جزئیات استیضاح وزیر کشور درباره حوادث بعد از گرانی بنزین + اسامی استیضاح‌کنندگان

  11. مراسم رونمایی از روبات «سورنا ۴»

  12. پاسخ‌های تامل برانگیز کودکان شمال و جنوب شهر

  13. کاسبی در اغتشاشات؛ شکستن هر شیشه ۱۰۰ هزارتومان/ جزئیات حوادث بنزینی در تهران‌نو

  14. ادعای زن ویلموتس که تاج را شاکی کرد

  15. برایان هوک: تحریم‌های ایران برای تضمین امنیت ملی آمریکاست/ آماده‌ایم روابط دیپلماتیک را از سر بگیریم

  16. حذف ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از بودجه ۹۹ توسط دولت

  17. احتمال تک نرخی شدن بنزین در بودجه سال آینده

  18. وزیر صمت: قیمت خودرو از سوی خودروسازان افزایش پیدا نکرده/ افزایش نرخ بنزین به صورت طبیعی بر همه چیز اثر گذاشته

  19. پادرمیانی‌ها برای بازگشت «نود» ادامه دارد

  20. عارف: درباره عملکرد دولت سیاه‌نمایی شده است/ آذری جهرمی جوانگرایی را مبتذل کرده است/ انتقاد عباس عبدی از سردار جعفری

  21. واکنش مازیار ناظمی به حرف‌های بیرانوند

  22. ترامپ: استیضاح من برای کشور غم‌انگیز است/ دموکرات‌ها دارند خودشان را مضحکه می‌کنند

  23. تعطیلی مدارس تهران در روز یکشنبه؛ فردا طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می‌شود

  24. کیک‌های مشکوک همچنان در پرده ابهام

  25. سلیمی‌نمین: شاکله مجلس دهم بر بازی سیاسی شکل گرفت/ مجلس یازدهم نظریه‌پرداز نمی‌خواهد / دولت و مجلس کنونی با هم مماشات داشتند

  پربحث‌های هفته

  1. جهانگیری: تفاوت ما با دولت قبل در مبارزه با فساد است؛ هیچ خط قرمزی نداریم/ مردم باید باور داشته باشند که قوه قضائیه پاک است

  2. حقوق کارگران و کارمندان در سال ۹۹ چقدر باید افزایش پیدا کند؟

  3. روحانی: بر اساس بودجه ۹۹ حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۵درصد افزایش می‌یابد/ بودجه سال آتی، بودجه استقامت است

  4. آیا محسن لرستانی اعدام شد؟

  5. روغن ریخته‌ای که رییس جمهور نذر امامزاده کرد!...

  6. روند سقوط قدرت خرید کارمندان در سالهای اخیر+جدول

  7. قایق‌های تندروی سپاه در نزدیکی ناو آبراهام لینکن

  8. رستوران‌های عربستان مختلط شد

  9. روایت شاهدعینی از فرار مالیاتی پزشک پنجه طلا!

  10. بودجه ۹۹ بوی نفت نمی دهد

  11. واکنش کاربران به اولین اجرای مزدک میرزایی

  12. حکم عجیب مشاور وزیر بهداشت برای پسرش + سند

  13. کاهش سهمیه ۳۰ درصدی ایثارگران در کنکور به ۵ درصد

  14. لیلاز: مردم دیگر نگران قیمت بنزین نباشند

  15. ناراحتی مردم رشت از رویکرد سریال تلویزیونی وارش

  16. نگاهی به قتل فجیع نوجوان عراقی در بغداد

  17. نماینده مجلس: ممکن است نرخ بنزین دو هزار تومان شود/ دو نرخی بودن بنزین در بودجه ۹۹ حذف می‌شود

  18. نقش پزشکان بهارستان در معافیات مالیاتی همکاران! / یک جلسه تاریخی از تعارض منافع+فیلم

  19. زنگنه: کارت سوخت حذف نشده بود!/ علی مطهری: حوادث آبان را به گردن سلطنت‌طلبان نیندازیم/ علت‌ خنده‌های روحانی در جلسه بعد از گرانی بنزین

  20. ۳ دلیل روانی افزایش قیمت ارز

  21. خودتان راجع به این تصاویر قضاوت کنید!

  22. «سورپرایز» آذری جهرمی معرفی شد

  23. واکنش ربیعی به خنده‌های روحانی بعد از گران شدن بنزین: گاهی خنده‌هایی به لب می‌آید که از سوز دل است/ ایده اطلاعات بسیج از من بود

  24. نماینده بسیج دانشجویی خطاب به روحانی: قرار بود رفاه بیاورید؛ نه اینکه مردم گرفتار نان شب شوند/ کلیدتان شکسته است یا آن را برعکس چرخانده‌اید؟

  25. دستمزد مهناز افشار از شبکه ماهواره‌ای چقدر است؟

  پربحث‌های اخیر

   پربحث‌های هفته

   1. واکنش کاربران به اولین اجرای مزدک میرزایی

   2. استراماچونی در هواپیما هنگام ترک ایران

   3. شرط عجیب برانکو برای ایران

   4. جزئیات فسخ قرارداد استراماچونی با استقلال

   5. ادعای زن ویلموتس که تاج را شاکی کرد

   6. واکنش خبرنگار معروف ایتالیایی به فسخ قرارداد استراماچونی +عکس

   7. شرط استراماچونی پذیرفته شد/ استقلال در انتظار بازگشت سرمربی

   8. پادرمیانی‌ها برای بازگشت «نود» ادامه دارد

   9. استراماچونی: به زودی به ایران برای پیروزی بازمی‌گردم

   10. بیرانوند: ۸۰ هزاردلار کالدرون را از پول توجیبی‌هایم می‌دهم

   11. مظفری: گل دوم پیکان باید مردود اعلام می‌شد+عکس

   12. واکنش مازیار ناظمی به حرف‌های بیرانوند

   13. خشم هواداران از جدایی آندره آ استراماچونی

   14. رقم قرارداد استراماچونی فاش شد

   15. چرا پاسپورت استراماچونی دست خودش بود؟

   16. طعنه شجاع خلیل‌زاده به رفتن استراماچونی!

   17. اشتباه یک صرافی در ماجرای استراماچونی

   18. هواداران خشمگین استقلال در باشگاه را شکستند/ معاون باشگاه کتک خورد

   19. اطلاعیه استقلال در مورد وضعیت استراماچونی

   20. استراماچونی برای مذاکره با نماینده استقلال وارد ترکیه شد

   21. حساب استراماچونی به ظن پولشویی مسدود شده است

   22. وزارت ورزش: پیگیر بازگشت و ادامه فعالیت استراماچونی هستیم

   آخرین عناوین