• هفت روز در یک نگاه

    هفت روز در یک نگاه

    گروه ویدئو الف، 

    از سیاست و اجتماع تا فرهنگ و اقتصاد؛ رخدادهای مهم هر هفته را با یک نگاه ببینید و بخوانید.