• تنها راه مدیریت گرمایش زمین

    تنها راه مدیریت گرمایش زمین

    گروه اجتماعی الف، 

    مدیرکل دفتر مدیریت، مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو گفت: هیچ راهکاری برای کنترل گرمایش زمین جز مدیریت گازهای گلخانه ای وجود ندارد.