• قطر برای شراکت گازی به سمت چین چرخید

    قطر برای شراکت گازی به سمت چین چرخید

    جهان، 

    قطر که تاکنون برای فناوری و دسترسی جهانی به غولهای غربی متکی بود، سرگرم مذاکره با شرکتهای چینی برای حضور در پروژه توسعه گاز طبیعی مایع این کشور است.