• شورش مرگبار برای فرار از مرکز ترک اعتیاد!

    شورش مرگبار برای فرار از مرکز ترک اعتیاد!

    حوادث، 

    فریادهای دلخراش معتادانی که میان دود و آتش گرفتار شده بودند، هر لحظه بیشتر شدت می گرفت. آن ها در سالن شماره یک مرکز ترک اعتیاد امید آزادی، خود را به در و دیوار می کوبیدند تا درها را بگشایند و راه گریزی پیدا کنند.