• کلت دوربین‌دار تاکتیکال

    کلت دوربین‌دار تاکتیکال

    گروه عکس الف، 

    يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين تفنگ، سيستم نصب كننده دوربين است كه اين امكان را در اختيار پلتفرم مذكور قرار مي دهد تا با بيش از ۱۰ برند دوربين رد دات (نقطه قرمز) تجاري مخصوص هدف يابي هماهنگ باشد.