• روایت تاریخ قرون وسطی به مدد معماری

    «یک اسکیس معمارانه در یک شهر قرون وسطی»؛ دکتر محمود روحانی؛ نشر سلسله مهرروایت تاریخ قرون وسطی به مدد معماری

    مانی ارجمند، 

    قرون وسطی یا سده‌های میانه نام یکی از چهار دوره‌ای است که برای تقسیم‌بندی تاریخ اروپا استفاده می‌شود. این چهار دوره عبارت بودند از دوران کلاسیک باستان، قرون وسطی، عصر نوزایی (رنسانس) و دوران جدید یا مدرن. قرون وسطی در برگیرنده سال‌های ۴۰۰ میلادی تا ۱۴۰۰ میلادی که از پایان امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی تا سقوط قسطنطنیه توسط دولت عثمانی و پایان امپراتوری روم شرقی (یا بیزانس) را شامل می‌شود.