• در هنر معاصر چه خبر است؟

    «بازارگرمی در هنر»؛ گرِیسن پرِی؛ ترجمه ستاره مینوفر؛ نشر نودر هنر معاصر چه خبر است؟

    دکتر علی غزالی‌فر*، 

    لذت نبردن و به‌طور کلی درک نکردن هنر معاصر علل متعددی دارد. یکی از آنها نداشتن توشه معرفتی لازم است. ما هنر معاصر را نمی‌فهمیم. متوجه دلالت‌ها، معناها، غایت‌ها و کارکردهای آن نمی‌شویم. خلاصه کنم: برای درک هنر معاصر باید آموزش ببینیم. اما کجا، چگونه و توسط چه کسی؟