• صدای یک نسل معترض

    «چون بوی خوش کندر» (زندگی‌نامه فرهاد مهراد)؛ وحید کهندل؛ نشر ماهیصدای یک نسل معترض

    حمیدرضا امیدی‌سرور، 

    کم خواند و گزیده کار کرد، اما همان تعداد اندک نیز آوازش را به صدای اعتراض نسل خود بدل ساخت. با صدایی گرفته و خش دار، به اجرای اشعاری با مضامین اجتماعی و سیاسی پرداخت که موسیقی تاثیرگذار آنها را تعدادی از بهترین آهنگسازان آن روزگار ساخته و تنظیم کرده بودند؛ اندک زمانی بعد فرهاد به عنوان خواننده‌ای متفاوت و مورد پسند قشر تحصیل کرده و روشنفکر ایرانی شهرت یافت.